ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود آروین، حسین فرهادی خواه، احمد پوراحمد، (1396). بررسی شاخص های زمینه ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه ی موردی: منطقه ی 9 شهر تهران)، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 8(29)، 33-51. magiran.com/p1982622
Mahmoud Arvin, Hossin Farhadikhah, Ahmad Pourahmad, (2017). Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran), Arid regions Geographic Studies, 8(29), 33-51. magiran.com/p1982622
محمود آروین، حسین فرهادی خواه، احمد پوراحمد، بررسی شاخص های زمینه ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه ی موردی: منطقه ی 9 شهر تهران). فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1396؛ 8(29): 33-51. magiran.com/p1982622
Mahmoud Arvin, Hossin Farhadikhah, Ahmad Pourahmad, Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran), Arid regions Geographic Studies, 2017; 8(29): 33-51. magiran.com/p1982622
محمود آروین، حسین فرهادی خواه، احمد پوراحمد، "بررسی شاخص های زمینه ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه ی موردی: منطقه ی 9 شهر تهران)"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 8، شماره 29 (1396): 33-51. magiran.com/p1982622
Mahmoud Arvin, Hossin Farhadikhah, Ahmad Pourahmad, "Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran)", Arid regions Geographic Studies 8, no.29 (2017): 33-51. magiran.com/p1982622
محمود آروین، حسین فرهادی خواه، احمد پوراحمد، (1396). 'بررسی شاخص های زمینه ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه ی موردی: منطقه ی 9 شهر تهران)'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 8(29)، صص.33-51. magiran.com/p1982622
Mahmoud Arvin, Hossin Farhadikhah, Ahmad Pourahmad, (2017). 'Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran)', Arid regions Geographic Studies, 8(29), pp.33-51. magiran.com/p1982622
محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد. "بررسی شاخص های زمینه ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه ی موردی: منطقه ی 9 شهر تهران)". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 8 ،29 ، 1396، 33-51. magiran.com/p1982622
Mahmoud Arvin; Hossin Farhadikhah; Ahmad Pourahmad. "Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran)", Arid regions Geographic Studies, 8, 29, 2017, 33-51. magiran.com/p1982622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال