ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیره قمیان، فروه وکیلیان، بهرام شهری، وسام رستم نژاد، مجید خادم رضاییان، (1398). آیا پپتید ناتریورتیک مغزی می تواند عوارض قلبی-عروقی را در پره اکلامپسی شدید پیش بینی نماید؟ نتایج یک مطالعه مورد-شاهدی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(4)، 271-278. magiran.com/p1983648
Nayereh Ghomian, Farveh Vakilian, Bahram Shahri, Vesam Rostaminejad, Majid Khadem, Rezaiyan, (2019). Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(4), 271-278. magiran.com/p1983648
نیره قمیان، فروه وکیلیان، بهرام شهری، وسام رستم نژاد، مجید خادم رضاییان، آیا پپتید ناتریورتیک مغزی می تواند عوارض قلبی-عروقی را در پره اکلامپسی شدید پیش بینی نماید؟ نتایج یک مطالعه مورد-شاهدی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 17(4): 271-278. magiran.com/p1983648
Nayereh Ghomian, Farveh Vakilian, Bahram Shahri, Vesam Rostaminejad, Majid Khadem, Rezaiyan, Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2019; 17(4): 271-278. magiran.com/p1983648
نیره قمیان، فروه وکیلیان، بهرام شهری، وسام رستم نژاد، مجید خادم رضاییان، "آیا پپتید ناتریورتیک مغزی می تواند عوارض قلبی-عروقی را در پره اکلامپسی شدید پیش بینی نماید؟ نتایج یک مطالعه مورد-شاهدی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 17، شماره 4 (1398): 271-278. magiran.com/p1983648
Nayereh Ghomian, Farveh Vakilian, Bahram Shahri, Vesam Rostaminejad, Majid Khadem, Rezaiyan, "Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control study", International Journal of Reproductive BioMedicine 17, no.4 (2019): 271-278. magiran.com/p1983648
نیره قمیان، فروه وکیلیان، بهرام شهری، وسام رستم نژاد، مجید خادم رضاییان، (1398). 'آیا پپتید ناتریورتیک مغزی می تواند عوارض قلبی-عروقی را در پره اکلامپسی شدید پیش بینی نماید؟ نتایج یک مطالعه مورد-شاهدی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(4)، صص.271-278. magiran.com/p1983648
Nayereh Ghomian, Farveh Vakilian, Bahram Shahri, Vesam Rostaminejad, Majid Khadem, Rezaiyan, (2019). 'Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(4), pp.271-278. magiran.com/p1983648
نیره قمیان؛ فروه وکیلیان؛ بهرام شهری؛ وسام رستم نژاد؛ مجید خادم رضاییان. "آیا پپتید ناتریورتیک مغزی می تواند عوارض قلبی-عروقی را در پره اکلامپسی شدید پیش بینی نماید؟ نتایج یک مطالعه مورد-شاهدی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17 ،4 ، 1398، 271-278. magiran.com/p1983648
Nayereh Ghomian; Farveh Vakilian; Bahram Shahri; Vesam Rostaminejad; Majid Khadem; Rezaiyan. "Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 17, 4, 2019, 271-278. magiran.com/p1983648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال