ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید قربانی، محمود نجفی، وحید نجاتی، محمدعلی محمدی فر، (1397). اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(50)، 253-276. magiran.com/p1983694
M Ghorbani, M Najafi, V Nejati, MA Mohammadyfar, (2019). The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts, Research on Addiction, 12(50), 253-276. magiran.com/p1983694
مجید قربانی، محمود نجفی، وحید نجاتی، محمدعلی محمدی فر، اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1397؛ 12(50): 253-276. magiran.com/p1983694
M Ghorbani, M Najafi, V Nejati, MA Mohammadyfar, The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts, Research on Addiction, 2019; 12(50): 253-276. magiran.com/p1983694
مجید قربانی، محمود نجفی، وحید نجاتی، محمدعلی محمدی فر، "اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 12، شماره 50 (1397): 253-276. magiran.com/p1983694
M Ghorbani, M Najafi, V Nejati, MA Mohammadyfar, "The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts", Research on Addiction 12, no.50 (2019): 253-276. magiran.com/p1983694
مجید قربانی، محمود نجفی، وحید نجاتی، محمدعلی محمدی فر، (1397). 'اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(50)، صص.253-276. magiran.com/p1983694
M Ghorbani, M Najafi, V Nejati, MA Mohammadyfar, (2019). 'The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts', Research on Addiction, 12(50), pp.253-276. magiran.com/p1983694
مجید قربانی؛ محمود نجفی؛ وحید نجاتی؛ محمدعلی محمدی فر. "اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12 ،50 ، 1397، 253-276. magiran.com/p1983694
M Ghorbani; M Najafi; V Nejati; MA Mohammadyfar. "The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts", Research on Addiction, 12, 50, 2019, 253-276. magiran.com/p1983694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال