ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیدا علیدوست، بابک پورقهرمانی ، (1397). تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(63)، 5-38. magiran.com/p1983748
Babak Poorghahramani, Sheyda Alidoost, (2018). Terrorism Financing in Cyberspace and Iran’s Criminal Policy Towards It, Journal of Security Research, 17(63), 5-38. magiran.com/p1983748
شیدا علیدوست، بابک پورقهرمانی ، تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن. فصلنامه امنیت پژوهی، 1397؛ 17(63): 5-38. magiran.com/p1983748
Babak Poorghahramani, Sheyda Alidoost, Terrorism Financing in Cyberspace and Iran’s Criminal Policy Towards It, Journal of Security Research, 2018; 17(63): 5-38. magiran.com/p1983748
شیدا علیدوست، بابک پورقهرمانی ، "تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن"، فصلنامه امنیت پژوهی 17، شماره 63 (1397): 5-38. magiran.com/p1983748
Babak Poorghahramani, Sheyda Alidoost, "Terrorism Financing in Cyberspace and Iran’s Criminal Policy Towards It", Journal of Security Research 17, no.63 (2018): 5-38. magiran.com/p1983748
شیدا علیدوست، بابک پورقهرمانی ، (1397). 'تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن'، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(63)، صص.5-38. magiran.com/p1983748
Babak Poorghahramani, Sheyda Alidoost, (2018). 'Terrorism Financing in Cyberspace and Iran’s Criminal Policy Towards It', Journal of Security Research, 17(63), pp.5-38. magiran.com/p1983748
شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی . "تامین مالی تارشگری در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن". فصلنامه امنیت پژوهی، 17 ،63 ، 1397، 5-38. magiran.com/p1983748
Babak Poorghahramani; Sheyda Alidoost. "Terrorism Financing in Cyberspace and Iran’s Criminal Policy Towards It", Journal of Security Research, 17, 63, 2018, 5-38. magiran.com/p1983748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال