ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حلاج مقدم، علی پارسا، سید رضا حبیب زاده شجاعی، (1397). درمان تالوس عمودی مادرزادی با گچ‎گیری معکوس «پونستی»، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 16(3)، 251-255. magiran.com/p1983810
Mohammad Hallaj Moghadam, Ali Parsa, Seyed Reza Habibzadeh Shojaei, (2018). Reverse "Ponseti" Casting in Treatment of Congenital Vertical TalusA Clinical Trial, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 16(3), 251-255. magiran.com/p1983810
محمد حلاج مقدم، علی پارسا، سید رضا حبیب زاده شجاعی، درمان تالوس عمودی مادرزادی با گچ‎گیری معکوس «پونستی». مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1397؛ 16(3): 251-255. magiran.com/p1983810
Mohammad Hallaj Moghadam, Ali Parsa, Seyed Reza Habibzadeh Shojaei, Reverse "Ponseti" Casting in Treatment of Congenital Vertical TalusA Clinical Trial, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2018; 16(3): 251-255. magiran.com/p1983810
محمد حلاج مقدم، علی پارسا، سید رضا حبیب زاده شجاعی، "درمان تالوس عمودی مادرزادی با گچ‎گیری معکوس «پونستی»"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 16، شماره 3 (1397): 251-255. magiran.com/p1983810
Mohammad Hallaj Moghadam, Ali Parsa, Seyed Reza Habibzadeh Shojaei, "Reverse "Ponseti" Casting in Treatment of Congenital Vertical TalusA Clinical Trial", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 16, no.3 (2018): 251-255. magiran.com/p1983810
محمد حلاج مقدم، علی پارسا، سید رضا حبیب زاده شجاعی، (1397). 'درمان تالوس عمودی مادرزادی با گچ‎گیری معکوس «پونستی»'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 16(3)، صص.251-255. magiran.com/p1983810
Mohammad Hallaj Moghadam, Ali Parsa, Seyed Reza Habibzadeh Shojaei, (2018). 'Reverse "Ponseti" Casting in Treatment of Congenital Vertical TalusA Clinical Trial', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 16(3), pp.251-255. magiran.com/p1983810
محمد حلاج مقدم؛ علی پارسا؛ سید رضا حبیب زاده شجاعی. "درمان تالوس عمودی مادرزادی با گچ‎گیری معکوس «پونستی»". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 16 ،3 ، 1397، 251-255. magiran.com/p1983810
Mohammad Hallaj Moghadam; Ali Parsa; Seyed Reza Habibzadeh Shojaei. "Reverse "Ponseti" Casting in Treatment of Congenital Vertical TalusA Clinical Trial", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 16, 3, 2018, 251-255. magiran.com/p1983810
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال