ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fatemeh Noorbakhsh, Farzad Rezaie, Mahshad Abdolmaleki, Negar Ghasemi, Bita Abdollahi, Farhad Nojan, Parisa Falsafi, Milad Ghanizadeh, (2018). Dental Students’ Awareness About Prevention,Early Diagnosis and Referral of Patients WithOral Cancers in Tabriz in 2018, Avicenna Journal of Dental Research, 10(3), 89-94. magiran.com/p1983823
Fatemeh Noorbakhsh, Farzad Rezaie, Mahshad Abdolmaleki, Negar Ghasemi, Bita Abdollahi, Farhad Nojan, Parisa Falsafi, Milad Ghanizadeh, Dental Students’ Awareness About Prevention,Early Diagnosis and Referral of Patients WithOral Cancers in Tabriz in 2018, Avicenna Journal of Dental Research, 2018; 10(3): 89-94. magiran.com/p1983823
Fatemeh Noorbakhsh, Farzad Rezaie, Mahshad Abdolmaleki, Negar Ghasemi, Bita Abdollahi, Farhad Nojan, Parisa Falsafi, Milad Ghanizadeh, "Dental Students’ Awareness About Prevention,Early Diagnosis and Referral of Patients WithOral Cancers in Tabriz in 2018", Avicenna Journal of Dental Research 10, no.3 (2018): 89-94. magiran.com/p1983823
Fatemeh Noorbakhsh, Farzad Rezaie, Mahshad Abdolmaleki, Negar Ghasemi, Bita Abdollahi, Farhad Nojan, Parisa Falsafi, Milad Ghanizadeh, (2018). 'Dental Students’ Awareness About Prevention,Early Diagnosis and Referral of Patients WithOral Cancers in Tabriz in 2018', Avicenna Journal of Dental Research, 10(3), pp.89-94. magiran.com/p1983823
Fatemeh Noorbakhsh; Farzad Rezaie; Mahshad Abdolmaleki; Negar Ghasemi; Bita Abdollahi; Farhad Nojan; Parisa Falsafi; Milad Ghanizadeh. "Dental Students’ Awareness About Prevention,Early Diagnosis and Referral of Patients WithOral Cancers in Tabriz in 2018", Avicenna Journal of Dental Research, 10, 3, 2018, 89-94. magiran.com/p1983823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال