ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل حسین جانی، هادی بابایی، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، حسین صابری کوچصفهانی، (1398). توسعه آبزی پروری در منابع آبی خرد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایجرود استان زنجان)، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، 51-64. magiran.com/p1983866
Adel Hosseinjani, Hadi Babaei, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh, Hossein Saberi Kouchesfahani, (2019). The Small-Scale aquaculture in the rural water reservoir(A case study in Zanjan province-Ijruod city), Journal of Aquaculture Development, 13(2), 51-64. magiran.com/p1983866
عادل حسین جانی، هادی بابایی، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، حسین صابری کوچصفهانی، توسعه آبزی پروری در منابع آبی خرد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایجرود استان زنجان). نشریه توسعه آبزی پروری، 1398؛ 13(2): 51-64. magiran.com/p1983866
Adel Hosseinjani, Hadi Babaei, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh, Hossein Saberi Kouchesfahani, The Small-Scale aquaculture in the rural water reservoir(A case study in Zanjan province-Ijruod city), Journal of Aquaculture Development, 2019; 13(2): 51-64. magiran.com/p1983866
عادل حسین جانی، هادی بابایی، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، حسین صابری کوچصفهانی، "توسعه آبزی پروری در منابع آبی خرد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایجرود استان زنجان)"، نشریه توسعه آبزی پروری 13، شماره 2 (1398): 51-64. magiran.com/p1983866
Adel Hosseinjani, Hadi Babaei, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh, Hossein Saberi Kouchesfahani, "The Small-Scale aquaculture in the rural water reservoir(A case study in Zanjan province-Ijruod city)", Journal of Aquaculture Development 13, no.2 (2019): 51-64. magiran.com/p1983866
عادل حسین جانی، هادی بابایی، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله، حسین صابری کوچصفهانی، (1398). 'توسعه آبزی پروری در منابع آبی خرد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایجرود استان زنجان)'، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، صص.51-64. magiran.com/p1983866
Adel Hosseinjani, Hadi Babaei, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh, Hossein Saberi Kouchesfahani, (2019). 'The Small-Scale aquaculture in the rural water reservoir(A case study in Zanjan province-Ijruod city)', Journal of Aquaculture Development, 13(2), pp.51-64. magiran.com/p1983866
عادل حسین جانی؛ هادی بابایی؛ اسماعیل صادقی نژاد ماسوله؛ حسین صابری کوچصفهانی. "توسعه آبزی پروری در منابع آبی خرد کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ایجرود استان زنجان)". نشریه توسعه آبزی پروری، 13 ،2 ، 1398، 51-64. magiran.com/p1983866
Adel Hosseinjani; Hadi Babaei; Esmaeil Sadeghinejad Masouleh; Hossein Saberi Kouchesfahani. "The Small-Scale aquaculture in the rural water reservoir(A case study in Zanjan province-Ijruod city)", Journal of Aquaculture Development, 13, 2, 2019, 51-64. magiran.com/p1983866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال