ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما شیری، زهرا خوشنودی فر، سیاوش سلطانیان، (1398). عوامل موثر بر موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی از دیدگاه پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، 65-83. magiran.com/p1983867
Nima Shiry, Zahra Khoshnodifar, Siyavash Soltanian, (2019). Effective factors on prosperity and development of rainbow trout rearing industry in overview of Fars province's fish farmers, Journal of Aquaculture Development, 13(2), 65-83. magiran.com/p1983867
نیما شیری، زهرا خوشنودی فر، سیاوش سلطانیان، عوامل موثر بر موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی از دیدگاه پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس. نشریه توسعه آبزی پروری، 1398؛ 13(2): 65-83. magiran.com/p1983867
Nima Shiry, Zahra Khoshnodifar, Siyavash Soltanian, Effective factors on prosperity and development of rainbow trout rearing industry in overview of Fars province's fish farmers, Journal of Aquaculture Development, 2019; 13(2): 65-83. magiran.com/p1983867
نیما شیری، زهرا خوشنودی فر، سیاوش سلطانیان، "عوامل موثر بر موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی از دیدگاه پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس"، نشریه توسعه آبزی پروری 13، شماره 2 (1398): 65-83. magiran.com/p1983867
Nima Shiry, Zahra Khoshnodifar, Siyavash Soltanian, "Effective factors on prosperity and development of rainbow trout rearing industry in overview of Fars province's fish farmers", Journal of Aquaculture Development 13, no.2 (2019): 65-83. magiran.com/p1983867
نیما شیری، زهرا خوشنودی فر، سیاوش سلطانیان، (1398). 'عوامل موثر بر موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی از دیدگاه پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس'، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، صص.65-83. magiran.com/p1983867
Nima Shiry, Zahra Khoshnodifar, Siyavash Soltanian, (2019). 'Effective factors on prosperity and development of rainbow trout rearing industry in overview of Fars province's fish farmers', Journal of Aquaculture Development, 13(2), pp.65-83. magiran.com/p1983867
نیما شیری؛ زهرا خوشنودی فر؛ سیاوش سلطانیان. "عوامل موثر بر موفقیت و توسعه صنعت پرورش ماهیان سردابی از دیدگاه پرورش دهندگان قزل آلا در استان فارس". نشریه توسعه آبزی پروری، 13 ،2 ، 1398، 65-83. magiran.com/p1983867
Nima Shiry; Zahra Khoshnodifar; Siyavash Soltanian. "Effective factors on prosperity and development of rainbow trout rearing industry in overview of Fars province's fish farmers", Journal of Aquaculture Development, 13, 2, 2019, 65-83. magiran.com/p1983867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال