ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مازندرانی، میثم دهقانی، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، (1398). افزایش مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) به استرس شوری با استفاده از افزودن عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در جیره، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، 97-106. magiran.com/p1983869
Mohammad Mazandarani, (2019). Improvement of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings resistance to salinity stress with dietary safflower (Carthamus tinctorius L) extract supplementation, Journal of Aquaculture Development, 13(2), 97-106. magiran.com/p1983869
محمد مازندرانی، میثم دهقانی، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، افزایش مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) به استرس شوری با استفاده از افزودن عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در جیره. نشریه توسعه آبزی پروری، 1398؛ 13(2): 97-106. magiran.com/p1983869
Mohammad Mazandarani, Improvement of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings resistance to salinity stress with dietary safflower (Carthamus tinctorius L) extract supplementation, Journal of Aquaculture Development, 2019; 13(2): 97-106. magiran.com/p1983869
محمد مازندرانی، میثم دهقانی، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، "افزایش مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) به استرس شوری با استفاده از افزودن عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در جیره"، نشریه توسعه آبزی پروری 13، شماره 2 (1398): 97-106. magiran.com/p1983869
Mohammad Mazandarani, "Improvement of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings resistance to salinity stress with dietary safflower (Carthamus tinctorius L) extract supplementation", Journal of Aquaculture Development 13, no.2 (2019): 97-106. magiran.com/p1983869
محمد مازندرانی، میثم دهقانی، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، (1398). 'افزایش مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) به استرس شوری با استفاده از افزودن عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در جیره'، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، صص.97-106. magiran.com/p1983869
Mohammad Mazandarani, (2019). 'Improvement of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings resistance to salinity stress with dietary safflower (Carthamus tinctorius L) extract supplementation', Journal of Aquaculture Development, 13(2), pp.97-106. magiran.com/p1983869
محمد مازندرانی؛ میثم دهقانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی. "افزایش مقاومت بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) به استرس شوری با استفاده از افزودن عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در جیره". نشریه توسعه آبزی پروری، 13 ،2 ، 1398، 97-106. magiran.com/p1983869
Mohammad Mazandarani. "Improvement of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings resistance to salinity stress with dietary safflower (Carthamus tinctorius L) extract supplementation", Journal of Aquaculture Development, 13, 2, 2019, 97-106. magiran.com/p1983869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال