ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن محمدی تبار، محمدصادق اللهیاری، شهرام بهمنش، (1398). موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، 107-124. magiran.com/p1983870
Bahman Mohammaditabar, Mohammad Sadegh Allahyari, Shahram Behmanesh, (2019). Barriers of Carp Farming Development in Rasht County, Journal of Aquaculture Development, 13(2), 107-124. magiran.com/p1983870
بهمن محمدی تبار، محمدصادق اللهیاری، شهرام بهمنش، موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت. نشریه توسعه آبزی پروری، 1398؛ 13(2): 107-124. magiran.com/p1983870
Bahman Mohammaditabar, Mohammad Sadegh Allahyari, Shahram Behmanesh, Barriers of Carp Farming Development in Rasht County, Journal of Aquaculture Development, 2019; 13(2): 107-124. magiran.com/p1983870
بهمن محمدی تبار، محمدصادق اللهیاری، شهرام بهمنش، "موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت"، نشریه توسعه آبزی پروری 13، شماره 2 (1398): 107-124. magiran.com/p1983870
Bahman Mohammaditabar, Mohammad Sadegh Allahyari, Shahram Behmanesh, "Barriers of Carp Farming Development in Rasht County", Journal of Aquaculture Development 13, no.2 (2019): 107-124. magiran.com/p1983870
بهمن محمدی تبار، محمدصادق اللهیاری، شهرام بهمنش، (1398). 'موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت'، نشریه توسعه آبزی پروری، 13(2)، صص.107-124. magiran.com/p1983870
Bahman Mohammaditabar, Mohammad Sadegh Allahyari, Shahram Behmanesh, (2019). 'Barriers of Carp Farming Development in Rasht County', Journal of Aquaculture Development, 13(2), pp.107-124. magiran.com/p1983870
بهمن محمدی تبار؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام بهمنش. "موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت". نشریه توسعه آبزی پروری، 13 ،2 ، 1398، 107-124. magiran.com/p1983870
Bahman Mohammaditabar; Mohammad Sadegh Allahyari; Shahram Behmanesh. "Barriers of Carp Farming Development in Rasht County", Journal of Aquaculture Development, 13, 2, 2019, 107-124. magiran.com/p1983870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال