ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن سلیمانی، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان ، (1398). حمایت پذیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در بهبود ساختار چکیده نویسی در یک محیط یادگیری مشارکتی: مطالعه ای در حوزه ی یادگیری زبان به کمک کامپیوتر، مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، 11(23)، 327-356. magiran.com/p1983926
Hassan Soleimani, Alireza Jalilifar, Afsar Rouhi, Mahboubeh Rahmanian , (2019). Augmented Reality and Virtual Reality Scaffoldings in Improving the Abstract Genre Structure in a Collaborative Learning Environment: A CALL Study, Journal of English Language Teaching and Learning, 11(23), 327-356. magiran.com/p1983926
حسن سلیمانی، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان ، حمایت پذیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در بهبود ساختار چکیده نویسی در یک محیط یادگیری مشارکتی: مطالعه ای در حوزه ی یادگیری زبان به کمک کامپیوتر. مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، 1398؛ 11(23): 327-356. magiran.com/p1983926
Hassan Soleimani, Alireza Jalilifar, Afsar Rouhi, Mahboubeh Rahmanian , Augmented Reality and Virtual Reality Scaffoldings in Improving the Abstract Genre Structure in a Collaborative Learning Environment: A CALL Study, Journal of English Language Teaching and Learning, 2019; 11(23): 327-356. magiran.com/p1983926
حسن سلیمانی، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان ، "حمایت پذیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در بهبود ساختار چکیده نویسی در یک محیط یادگیری مشارکتی: مطالعه ای در حوزه ی یادگیری زبان به کمک کامپیوتر"، مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی 11، شماره 23 (1398): 327-356. magiran.com/p1983926
Hassan Soleimani, Alireza Jalilifar, Afsar Rouhi, Mahboubeh Rahmanian , "Augmented Reality and Virtual Reality Scaffoldings in Improving the Abstract Genre Structure in a Collaborative Learning Environment: A CALL Study", Journal of English Language Teaching and Learning 11, no.23 (2019): 327-356. magiran.com/p1983926
حسن سلیمانی، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان ، (1398). 'حمایت پذیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در بهبود ساختار چکیده نویسی در یک محیط یادگیری مشارکتی: مطالعه ای در حوزه ی یادگیری زبان به کمک کامپیوتر'، مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، 11(23)، صص.327-356. magiran.com/p1983926
Hassan Soleimani, Alireza Jalilifar, Afsar Rouhi, Mahboubeh Rahmanian , (2019). 'Augmented Reality and Virtual Reality Scaffoldings in Improving the Abstract Genre Structure in a Collaborative Learning Environment: A CALL Study', Journal of English Language Teaching and Learning, 11(23), pp.327-356. magiran.com/p1983926
حسن سلیمانی؛ علیرضا جلیلی فر؛ افسر روحی؛ محبوبه رحمانیان . "حمایت پذیری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در بهبود ساختار چکیده نویسی در یک محیط یادگیری مشارکتی: مطالعه ای در حوزه ی یادگیری زبان به کمک کامپیوتر". مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، 11 ،23 ، 1398، 327-356. magiran.com/p1983926
Hassan Soleimani; Alireza Jalilifar; Afsar Rouhi; Mahboubeh Rahmanian . "Augmented Reality and Virtual Reality Scaffoldings in Improving the Abstract Genre Structure in a Collaborative Learning Environment: A CALL Study", Journal of English Language Teaching and Learning, 11, 23, 2019, 327-356. magiran.com/p1983926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال