ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فریدی ، مهدی مقیمی، پرویز وفایی پویا، یدالله علیزاده، (1398). بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، 173-193. magiran.com/p1984129
Mehdi Faridi, Mehdi Moghimi , Parviz Vafai Pouya, Yadollah Alizadeh, (2019). Investigating the Impact of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to Great Tehran's Police Command, Traffic Management Studies, 13(51), 173-193. magiran.com/p1984129
مهدی فریدی ، مهدی مقیمی، پرویز وفایی پویا، یدالله علیزاده، بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 1398؛ 13(51): 173-193. magiran.com/p1984129
Mehdi Faridi, Mehdi Moghimi , Parviz Vafai Pouya, Yadollah Alizadeh, Investigating the Impact of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to Great Tehran's Police Command, Traffic Management Studies, 2019; 13(51): 173-193. magiran.com/p1984129
مهدی فریدی ، مهدی مقیمی، پرویز وفایی پویا، یدالله علیزاده، "بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 13، شماره 51 (1398): 173-193. magiran.com/p1984129
Mehdi Faridi, Mehdi Moghimi , Parviz Vafai Pouya, Yadollah Alizadeh, "Investigating the Impact of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to Great Tehran's Police Command", Traffic Management Studies 13, no.51 (2019): 173-193. magiran.com/p1984129
مهدی فریدی ، مهدی مقیمی، پرویز وفایی پویا، یدالله علیزاده، (1398). 'بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب'، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، صص.173-193. magiran.com/p1984129
Mehdi Faridi, Mehdi Moghimi , Parviz Vafai Pouya, Yadollah Alizadeh, (2019). 'Investigating the Impact of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to Great Tehran's Police Command', Traffic Management Studies, 13(51), pp.173-193. magiran.com/p1984129
مهدی فریدی ؛ مهدی مقیمی؛ پرویز وفایی پویا؛ یدالله علیزاده. "بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآیی کارکنان صفی پلیس راهور فاتب". فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13 ،51 ، 1398، 173-193. magiran.com/p1984129
Mehdi Faridi; Mehdi Moghimi ; Parviz Vafai Pouya; Yadollah Alizadeh. "Investigating the Impact of Motivational Factors on the Effectiveness of Line Staff of Traffic Police Affiliate to Great Tehran's Police Command", Traffic Management Studies, 13, 51, 2019, 173-193. magiran.com/p1984129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال