ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد، حسن فاضلی نشلی، حمید رضا ولی پور، (1398). تحلیل پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه فناوری سفال، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، 21-36. magiran.com/p1984166
Seyyed Kamal Asadi Ojaei, Hassan Fazeli Nashli, Hamid Reza Valipour, (2019). Socio-economic Complexities in Central Plateaue of Iran during 5th Millennium B.C. on the Basis of Pottery Technology, , 9(20), 21-36. magiran.com/p1984166
سید کمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد، حسن فاضلی نشلی، حمید رضا ولی پور، تحلیل پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه فناوری سفال. نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 1398؛ 9(20): 21-36. magiran.com/p1984166
Seyyed Kamal Asadi Ojaei, Hassan Fazeli Nashli, Hamid Reza Valipour, Socio-economic Complexities in Central Plateaue of Iran during 5th Millennium B.C. on the Basis of Pottery Technology, , 2019; 9(20): 21-36. magiran.com/p1984166
سید کمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد، حسن فاضلی نشلی، حمید رضا ولی پور، "تحلیل پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه فناوری سفال"، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 9، شماره 20 (1398): 21-36. magiran.com/p1984166
Seyyed Kamal Asadi Ojaei, Hassan Fazeli Nashli, Hamid Reza Valipour, "Socio-economic Complexities in Central Plateaue of Iran during 5th Millennium B.C. on the Basis of Pottery Technology", 9, no.20 (2019): 21-36. magiran.com/p1984166
سید کمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد، حسن فاضلی نشلی، حمید رضا ولی پور، (1398). 'تحلیل پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه فناوری سفال'، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، صص.21-36. magiran.com/p1984166
Seyyed Kamal Asadi Ojaei, Hassan Fazeli Nashli, Hamid Reza Valipour, (2019). 'Socio-economic Complexities in Central Plateaue of Iran during 5th Millennium B.C. on the Basis of Pottery Technology', , 9(20), pp.21-36. magiran.com/p1984166
سید کمال اسدی اجایی؛ رحمت عباس نژاد؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید رضا ولی پور. "تحلیل پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه فناوری سفال". نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9 ،20 ، 1398، 21-36. magiran.com/p1984166
Seyyed Kamal Asadi Ojaei; Hassan Fazeli Nashli; Hamid Reza Valipour. "Socio-economic Complexities in Central Plateaue of Iran during 5th Millennium B.C. on the Basis of Pottery Technology", , 9, 20, 2019, 21-36. magiran.com/p1984166
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال