ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سبا بیک زاده، فرشید ایروانی قدیم، (1398). حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، 75-94. magiran.com/p1984169
Saba Beikzadeh, Farshid Iravani Ghadim , (2019). Achaemenian presence in the Transcaucasia (south Caucasus) and cultural area of Black Sea based on architectural findings, , 9(20), 75-94. magiran.com/p1984169
سبا بیک زاده، فرشید ایروانی قدیم، حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری. نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 1398؛ 9(20): 75-94. magiran.com/p1984169
Saba Beikzadeh, Farshid Iravani Ghadim , Achaemenian presence in the Transcaucasia (south Caucasus) and cultural area of Black Sea based on architectural findings, , 2019; 9(20): 75-94. magiran.com/p1984169
سبا بیک زاده، فرشید ایروانی قدیم، "حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری"، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 9، شماره 20 (1398): 75-94. magiran.com/p1984169
Saba Beikzadeh, Farshid Iravani Ghadim , "Achaemenian presence in the Transcaucasia (south Caucasus) and cultural area of Black Sea based on architectural findings", 9, no.20 (2019): 75-94. magiran.com/p1984169
سبا بیک زاده، فرشید ایروانی قدیم، (1398). 'حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری'، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، صص.75-94. magiran.com/p1984169
Saba Beikzadeh, Farshid Iravani Ghadim , (2019). 'Achaemenian presence in the Transcaucasia (south Caucasus) and cultural area of Black Sea based on architectural findings', , 9(20), pp.75-94. magiran.com/p1984169
سبا بیک زاده؛ فرشید ایروانی قدیم. "حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری". نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9 ،20 ، 1398، 75-94. magiran.com/p1984169
Saba Beikzadeh; Farshid Iravani Ghadim . "Achaemenian presence in the Transcaucasia (south Caucasus) and cultural area of Black Sea based on architectural findings", , 9, 20, 2019, 75-94. magiran.com/p1984169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال