ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر سرمدی جو، زهره زرشناس، (1398). بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، 149-164. magiran.com/p1984173
Azar Sarmadijou, Zohreh Zarshenas , (2019). Study of the Symbols of Confession, Baptism, and the Lord’s Supper Nestorius Church, on the basis of the Selected Sogdian-Christian Texts Discovered in Archaeological Site of Turfan, China, , 9(20), 149-164. magiran.com/p1984173
آذر سرمدی جو، زهره زرشناس، بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین. نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 1398؛ 9(20): 149-164. magiran.com/p1984173
Azar Sarmadijou, Zohreh Zarshenas , Study of the Symbols of Confession, Baptism, and the Lord’s Supper Nestorius Church, on the basis of the Selected Sogdian-Christian Texts Discovered in Archaeological Site of Turfan, China, , 2019; 9(20): 149-164. magiran.com/p1984173
آذر سرمدی جو، زهره زرشناس، "بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین"، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 9، شماره 20 (1398): 149-164. magiran.com/p1984173
Azar Sarmadijou, Zohreh Zarshenas , "Study of the Symbols of Confession, Baptism, and the Lord’s Supper Nestorius Church, on the basis of the Selected Sogdian-Christian Texts Discovered in Archaeological Site of Turfan, China", 9, no.20 (2019): 149-164. magiran.com/p1984173
آذر سرمدی جو، زهره زرشناس، (1398). 'بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین'، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، صص.149-164. magiran.com/p1984173
Azar Sarmadijou, Zohreh Zarshenas , (2019). 'Study of the Symbols of Confession, Baptism, and the Lord’s Supper Nestorius Church, on the basis of the Selected Sogdian-Christian Texts Discovered in Archaeological Site of Turfan, China', , 9(20), pp.149-164. magiran.com/p1984173
آذر سرمدی جو؛ زهره زرشناس. "بررسی نمادهای اعتراف، تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی مسیحی مکشوفه در محوطه باستانی تورفان چین". نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9 ،20 ، 1398، 149-164. magiran.com/p1984173
Azar Sarmadijou; Zohreh Zarshenas . "Study of the Symbols of Confession, Baptism, and the Lord’s Supper Nestorius Church, on the basis of the Selected Sogdian-Christian Texts Discovered in Archaeological Site of Turfan, China", , 9, 20, 2019, 149-164. magiran.com/p1984173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال