ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احد نژاد ابراهیمی، محیا توران پور، (1398). حس مکان در مساجد براساس مطالعه تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، 165-182. magiran.com/p1984174
Ahad NEJAD EBRAHIMI , Mahya Tooranpoor, (2019). Sense of place in mosques based on a comparative study of the shape and place making of Fakhr-Ö-Madin in historical mosques, , 9(20), 165-182. magiran.com/p1984174
احد نژاد ابراهیمی، محیا توران پور، حس مکان در مساجد براساس مطالعه تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی. نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 1398؛ 9(20): 165-182. magiran.com/p1984174
Ahad NEJAD EBRAHIMI , Mahya Tooranpoor, Sense of place in mosques based on a comparative study of the shape and place making of Fakhr-Ö-Madin in historical mosques, , 2019; 9(20): 165-182. magiran.com/p1984174
احد نژاد ابراهیمی، محیا توران پور، "حس مکان در مساجد براساس مطالعه تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی"، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 9، شماره 20 (1398): 165-182. magiran.com/p1984174
Ahad NEJAD EBRAHIMI , Mahya Tooranpoor, "Sense of place in mosques based on a comparative study of the shape and place making of Fakhr-Ö-Madin in historical mosques", 9, no.20 (2019): 165-182. magiran.com/p1984174
احد نژاد ابراهیمی، محیا توران پور، (1398). 'حس مکان در مساجد براساس مطالعه تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی'، نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9(20)، صص.165-182. magiran.com/p1984174
Ahad NEJAD EBRAHIMI , Mahya Tooranpoor, (2019). 'Sense of place in mosques based on a comparative study of the shape and place making of Fakhr-Ö-Madin in historical mosques', , 9(20), pp.165-182. magiran.com/p1984174
احد نژاد ابراهیمی؛ محیا توران پور. "حس مکان در مساجد براساس مطالعه تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی". نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران، 9 ،20 ، 1398، 165-182. magiran.com/p1984174
Ahad NEJAD EBRAHIMI ; Mahya Tooranpoor. "Sense of place in mosques based on a comparative study of the shape and place making of Fakhr-Ö-Madin in historical mosques", , 9, 20, 2019, 165-182. magiran.com/p1984174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال