ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی ارشد، محمد جواد نظری دلجو، مسعود حق شناس، (1398). تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(29)، 193-203. magiran.com/p1984225
Mousa Arshad, Mohammad Javad Nazarideljo, Masoud Haghshenas, (2019). Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva), Journal of Plant Process and Function, 8(29), 193-203. magiran.com/p1984225
موسی ارشد، محمد جواد نظری دلجو، مسعود حق شناس، تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(29): 193-203. magiran.com/p1984225
Mousa Arshad, Mohammad Javad Nazarideljo, Masoud Haghshenas, Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva), Journal of Plant Process and Function, 2019; 8(29): 193-203. magiran.com/p1984225
موسی ارشد، محمد جواد نظری دلجو، مسعود حق شناس، "تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 29 (1398): 193-203. magiran.com/p1984225
Mousa Arshad, Mohammad Javad Nazarideljo, Masoud Haghshenas, "Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva)", Journal of Plant Process and Function 8, no.29 (2019): 193-203. magiran.com/p1984225
موسی ارشد، محمد جواد نظری دلجو، مسعود حق شناس، (1398). 'تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(29)، صص.193-203. magiran.com/p1984225
Mousa Arshad, Mohammad Javad Nazarideljo, Masoud Haghshenas, (2019). 'Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva)', Journal of Plant Process and Function, 8(29), pp.193-203. magiran.com/p1984225
موسی ارشد؛ محمد جواد نظری دلجو؛ مسعود حق شناس. "تاثیر محلول پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،29 ، 1398، 193-203. magiran.com/p1984225
Mousa Arshad; Mohammad Javad Nazarideljo; Masoud Haghshenas. "Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva)", Journal of Plant Process and Function, 8, 29, 2019, 193-203. magiran.com/p1984225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال