ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه مهدی نژاد، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، (1398). ارزیابی تاثیر نانو ذرات بر تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ، رنگیزه های فتوسنتزی و ماده موثره پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(29)، 219-227. magiran.com/p1984227
Nafiseh Mahdi Nezhad, Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari, (2019). The assesment of the effects of the nanoparticles on some physiological traits changes, photosynthetic pigments and the prthenolide of chamomile plant ( Tanacetum parthenium) under Water dificit stress, Journal of Plant Process and Function, 8(29), 219-227. magiran.com/p1984227
نفیسه مهدی نژاد، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، ارزیابی تاثیر نانو ذرات بر تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ، رنگیزه های فتوسنتزی و ماده موثره پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(29): 219-227. magiran.com/p1984227
Nafiseh Mahdi Nezhad, Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari, The assesment of the effects of the nanoparticles on some physiological traits changes, photosynthetic pigments and the prthenolide of chamomile plant ( Tanacetum parthenium) under Water dificit stress, Journal of Plant Process and Function, 2019; 8(29): 219-227. magiran.com/p1984227
نفیسه مهدی نژاد، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، "ارزیابی تاثیر نانو ذرات بر تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ، رنگیزه های فتوسنتزی و ماده موثره پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 29 (1398): 219-227. magiran.com/p1984227
Nafiseh Mahdi Nezhad, Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari, "The assesment of the effects of the nanoparticles on some physiological traits changes, photosynthetic pigments and the prthenolide of chamomile plant ( Tanacetum parthenium) under Water dificit stress", Journal of Plant Process and Function 8, no.29 (2019): 219-227. magiran.com/p1984227
نفیسه مهدی نژاد، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، (1398). 'ارزیابی تاثیر نانو ذرات بر تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ، رنگیزه های فتوسنتزی و ماده موثره پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(29)، صص.219-227. magiran.com/p1984227
Nafiseh Mahdi Nezhad, Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari, (2019). 'The assesment of the effects of the nanoparticles on some physiological traits changes, photosynthetic pigments and the prthenolide of chamomile plant ( Tanacetum parthenium) under Water dificit stress', Journal of Plant Process and Function, 8(29), pp.219-227. magiran.com/p1984227
نفیسه مهدی نژاد؛ حدیث موسوی؛ براتعلی فاخری؛ فروزان حیدری. "ارزیابی تاثیر نانو ذرات بر تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ، رنگیزه های فتوسنتزی و ماده موثره پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش کم آبی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،29 ، 1398، 219-227. magiran.com/p1984227
Nafiseh Mahdi Nezhad; Hadis Mousavi; Baratali Fakheri; Frouzan Heidari. "The assesment of the effects of the nanoparticles on some physiological traits changes, photosynthetic pigments and the prthenolide of chamomile plant ( Tanacetum parthenium) under Water dificit stress", Journal of Plant Process and Function, 8, 29, 2019, 219-227. magiran.com/p1984227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال