ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم گله داری، سیدجعفر حمیدی، شمس الحاجیه اردلانی، (1398). کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری، پژوهشنامه ادب غنایی، 17(32)، 177-196. magiran.com/p1984616
Azam Galehdari, Seyed Gafar Hamidi , Shamsalhajiye Ardalani, (2019). The function of repetition element within Iqbal Lahouri’s Javid Namah, Journal of Lyrical Literature Researches, 17(32), 177-196. magiran.com/p1984616
اعظم گله داری، سیدجعفر حمیدی، شمس الحاجیه اردلانی، کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری. پژوهشنامه ادب غنایی، 1398؛ 17(32): 177-196. magiran.com/p1984616
Azam Galehdari, Seyed Gafar Hamidi , Shamsalhajiye Ardalani, The function of repetition element within Iqbal Lahouri’s Javid Namah, Journal of Lyrical Literature Researches, 2019; 17(32): 177-196. magiran.com/p1984616
اعظم گله داری، سیدجعفر حمیدی، شمس الحاجیه اردلانی، "کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری"، پژوهشنامه ادب غنایی 17، شماره 32 (1398): 177-196. magiran.com/p1984616
Azam Galehdari, Seyed Gafar Hamidi , Shamsalhajiye Ardalani, "The function of repetition element within Iqbal Lahouri’s Javid Namah", Journal of Lyrical Literature Researches 17, no.32 (2019): 177-196. magiran.com/p1984616
اعظم گله داری، سیدجعفر حمیدی، شمس الحاجیه اردلانی، (1398). 'کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری'، پژوهشنامه ادب غنایی، 17(32)، صص.177-196. magiran.com/p1984616
Azam Galehdari, Seyed Gafar Hamidi , Shamsalhajiye Ardalani, (2019). 'The function of repetition element within Iqbal Lahouri’s Javid Namah', Journal of Lyrical Literature Researches, 17(32), pp.177-196. magiran.com/p1984616
اعظم گله داری؛ سیدجعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی. "کارکرد عنصر تکرار در جاویدنامه اقبال لاهوری". پژوهشنامه ادب غنایی، 17 ،32 ، 1398، 177-196. magiran.com/p1984616
Azam Galehdari; Seyed Gafar Hamidi ; Shamsalhajiye Ardalani. "The function of repetition element within Iqbal Lahouri’s Javid Namah", Journal of Lyrical Literature Researches, 17, 32, 2019, 177-196. magiran.com/p1984616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال