ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر، (1398). بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(2)، 126-134. magiran.com/p1984742
Alireza Amirkabiri, Masoumeh Hojati, Zahra Esmaeili Abdar, (2019). A study of The Effect of Empowerment on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology in Alborz University of Medical Sciences, 2018, Alborz University Medical Journal, 8(2), 126-134. magiran.com/p1984742
علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر، بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1398؛ 8(2): 126-134. magiran.com/p1984742
Alireza Amirkabiri, Masoumeh Hojati, Zahra Esmaeili Abdar, A study of The Effect of Empowerment on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology in Alborz University of Medical Sciences, 2018, Alborz University Medical Journal, 2019; 8(2): 126-134. magiran.com/p1984742
علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر، "بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 8، شماره 2 (1398): 126-134. magiran.com/p1984742
Alireza Amirkabiri, Masoumeh Hojati, Zahra Esmaeili Abdar, "A study of The Effect of Empowerment on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology in Alborz University of Medical Sciences, 2018", Alborz University Medical Journal 8, no.2 (2019): 126-134. magiran.com/p1984742
علیرضا امیرکبیری، معصومه حجتی، زهرا اسمعیلی آبدر، (1398). 'بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(2)، صص.126-134. magiran.com/p1984742
Alireza Amirkabiri, Masoumeh Hojati, Zahra Esmaeili Abdar, (2019). 'A study of The Effect of Empowerment on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology in Alborz University of Medical Sciences, 2018', Alborz University Medical Journal, 8(2), pp.126-134. magiran.com/p1984742
علیرضا امیرکبیری؛ معصومه حجتی؛ زهرا اسمعیلی آبدر. "بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8 ،2 ، 1398، 126-134. magiran.com/p1984742
Alireza Amirkabiri; Masoumeh Hojati; Zahra Esmaeili Abdar. "A study of The Effect of Empowerment on Knowledge Management with the Mediating Role of Information Technology in Alborz University of Medical Sciences, 2018", Alborz University Medical Journal, 8, 2, 2019, 126-134. magiran.com/p1984742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال