ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا رازی، محمداسماعیل امیری، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، پدرو مارتینز گومز، (1398). ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR، مجله علوم باغبانی ایران، 50(1)، 197-207. magiran.com/p1984784
Mitra Razi, Mohammad Amiri , Reza Darvishzadeh, Hamed Doulati Baneh, Pedro Martinez Gomez, (2019). Evaluation of genetic diversity in local cultivars and genotypes of grape (Vitis vinifera) using ISSR Markers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(1), 197-207. magiran.com/p1984784
میترا رازی، محمداسماعیل امیری، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، پدرو مارتینز گومز، ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله علوم باغبانی ایران، 1398؛ 50(1): 197-207. magiran.com/p1984784
Mitra Razi, Mohammad Amiri , Reza Darvishzadeh, Hamed Doulati Baneh, Pedro Martinez Gomez, Evaluation of genetic diversity in local cultivars and genotypes of grape (Vitis vinifera) using ISSR Markers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 50(1): 197-207. magiran.com/p1984784
میترا رازی، محمداسماعیل امیری، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، پدرو مارتینز گومز، "ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR"، مجله علوم باغبانی ایران 50، شماره 1 (1398): 197-207. magiran.com/p1984784
Mitra Razi, Mohammad Amiri , Reza Darvishzadeh, Hamed Doulati Baneh, Pedro Martinez Gomez, "Evaluation of genetic diversity in local cultivars and genotypes of grape (Vitis vinifera) using ISSR Markers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 50, no.1 (2019): 197-207. magiran.com/p1984784
میترا رازی، محمداسماعیل امیری، رضا درویش زاده، حامد دولتی بانه، پدرو مارتینز گومز، (1398). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR'، مجله علوم باغبانی ایران، 50(1)، صص.197-207. magiran.com/p1984784
Mitra Razi, Mohammad Amiri , Reza Darvishzadeh, Hamed Doulati Baneh, Pedro Martinez Gomez, (2019). 'Evaluation of genetic diversity in local cultivars and genotypes of grape (Vitis vinifera) using ISSR Markers', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(1), pp.197-207. magiran.com/p1984784
میترا رازی؛ محمداسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز. "ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR". مجله علوم باغبانی ایران، 50 ،1 ، 1398، 197-207. magiran.com/p1984784
Mitra Razi; Mohammad Amiri ; Reza Darvishzadeh; Hamed Doulati Baneh; Pedro Martinez Gomez. "Evaluation of genetic diversity in local cultivars and genotypes of grape (Vitis vinifera) using ISSR Markers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50, 1, 2019, 197-207. magiran.com/p1984784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال