ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر شریف پور، کامیار صبری لقایی، حمیدرضا ایزدبخش، مرتضی آگاه، (1397). طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج آزمون های کیفی خط تولید (مطالعه موردی سالن موتورسازی)، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، 8(2)، 86-97. magiran.com/p1984797
امیر شریف پور، کامیار صبری لقایی، حمیدرضا ایزدبخش، مرتضی آگاه، طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج آزمون های کیفی خط تولید (مطالعه موردی سالن موتورسازی). نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، 1397؛ 8(2): 86-97. magiran.com/p1984797
امیر شریف پور، کامیار صبری لقایی، حمیدرضا ایزدبخش، مرتضی آگاه، "طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج آزمون های کیفی خط تولید (مطالعه موردی سالن موتورسازی)"، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 8، شماره 2 (1397): 86-97. magiran.com/p1984797
امیر شریف پور، کامیار صبری لقایی، حمیدرضا ایزدبخش، مرتضی آگاه، (1397). 'طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج آزمون های کیفی خط تولید (مطالعه موردی سالن موتورسازی)'، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، 8(2)، صص.86-97. magiran.com/p1984797
امیر شریف پور؛ کامیار صبری لقایی؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ مرتضی آگاه. "طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج آزمون های کیفی خط تولید (مطالعه موردی سالن موتورسازی)". نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، 8 ،2 ، 1397، 86-97. magiran.com/p1984797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال