ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Masoumeh Seifi, Saeedeh Zare Jamalabadi, Maryam Ayasi, Samaneh Delavari, Mehran Barzegaran, (2019). Investigating the Effective Ecological Factors on Concentration in the Classroom from the Viewpoints of Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 4(2), 753-762. magiran.com/p1984816
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Masoumeh Seifi, Saeedeh Zare Jamalabadi, Maryam Ayasi, Samaneh Delavari, Mehran Barzegaran, Investigating the Effective Ecological Factors on Concentration in the Classroom from the Viewpoints of Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 2019; 4(2): 753-762. magiran.com/p1984816
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Masoumeh Seifi, Saeedeh Zare Jamalabadi, Maryam Ayasi, Samaneh Delavari, Mehran Barzegaran, "Investigating the Effective Ecological Factors on Concentration in the Classroom from the Viewpoints of Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd", Journal of Environmental Health and Sustainable Development 4, no.2 (2019): 753-762. magiran.com/p1984816
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Masoumeh Seifi, Saeedeh Zare Jamalabadi, Maryam Ayasi, Samaneh Delavari, Mehran Barzegaran, (2019). 'Investigating the Effective Ecological Factors on Concentration in the Classroom from the Viewpoints of Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd', Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 4(2), pp.753-762. magiran.com/p1984816
Ameneh Marzban; Vahid Rahmanian; Masoumeh Seifi; Saeedeh Zare Jamalabadi; Maryam Ayasi; Samaneh Delavari; Mehran Barzegaran. "Investigating the Effective Ecological Factors on Concentration in the Classroom from the Viewpoints of Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd", Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 4, 2, 2019, 753-762. magiran.com/p1984816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال