ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب صادق، زهرا علی پور درویش، جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم، (1398). ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشریه آموزش علوم دریایی، 6(1)، 58-73. magiran.com/p1984909
S Sadegh , Z Alipor Darvish, Jamshid Salehisadaghiani, Yousef Mohammdi Moghadam, (2019). Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy, Journal of Teaching in Marine Sciences, 6(1), 58-73. magiran.com/p1984909
سهراب صادق، زهرا علی پور درویش، جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم، ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. نشریه آموزش علوم دریایی، 1398؛ 6(1): 58-73. magiran.com/p1984909
S Sadegh , Z Alipor Darvish, Jamshid Salehisadaghiani, Yousef Mohammdi Moghadam, Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy, Journal of Teaching in Marine Sciences, 2019; 6(1): 58-73. magiran.com/p1984909
سهراب صادق، زهرا علی پور درویش، جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم، "ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران"، نشریه آموزش علوم دریایی 6، شماره 1 (1398): 58-73. magiran.com/p1984909
S Sadegh , Z Alipor Darvish, Jamshid Salehisadaghiani, Yousef Mohammdi Moghadam, "Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy", Journal of Teaching in Marine Sciences 6, no.1 (2019): 58-73. magiran.com/p1984909
سهراب صادق، زهرا علی پور درویش، جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم، (1398). 'ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران'، نشریه آموزش علوم دریایی، 6(1)، صص.58-73. magiran.com/p1984909
S Sadegh , Z Alipor Darvish, Jamshid Salehisadaghiani, Yousef Mohammdi Moghadam, (2019). 'Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy', Journal of Teaching in Marine Sciences, 6(1), pp.58-73. magiran.com/p1984909
سهراب صادق؛ زهرا علی پور درویش؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ یوسف محمدی مقدم. "ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران". نشریه آموزش علوم دریایی، 6 ،1 ، 1398، 58-73. magiran.com/p1984909
S Sadegh ; Z Alipor Darvish; Jamshid Salehisadaghiani; Yousef Mohammdi Moghadam. "Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy", Journal of Teaching in Marine Sciences, 6, 1, 2019, 58-73. magiran.com/p1984909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال