ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا معینی، سیروس فارسی، مهرزاد مقدسی، (1398). تاثیر مکمل کورکومین بر بیان ژن های تنظیمی پیام رسان رشدی عضله ی قلبی رت های نر چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(2)، 96-105. magiran.com/p1985004
Aida Moeini, Sirous Farsi, Mehrzad Moghaddasi, (2019). The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(2), 96-105. magiran.com/p1985004
آیدا معینی، سیروس فارسی، مهرزاد مقدسی، تاثیر مکمل کورکومین بر بیان ژن های تنظیمی پیام رسان رشدی عضله ی قلبی رت های نر چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(2): 96-105. magiran.com/p1985004
Aida Moeini, Sirous Farsi, Mehrzad Moghaddasi, The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2019; 22(2): 96-105. magiran.com/p1985004
آیدا معینی، سیروس فارسی، مهرزاد مقدسی، "تاثیر مکمل کورکومین بر بیان ژن های تنظیمی پیام رسان رشدی عضله ی قلبی رت های نر چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 2 (1398): 96-105. magiran.com/p1985004
Aida Moeini, Sirous Farsi, Mehrzad Moghaddasi, "The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences 22, no.2 (2019): 96-105. magiran.com/p1985004
آیدا معینی، سیروس فارسی، مهرزاد مقدسی، (1398). 'تاثیر مکمل کورکومین بر بیان ژن های تنظیمی پیام رسان رشدی عضله ی قلبی رت های نر چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(2)، صص.96-105. magiran.com/p1985004
Aida Moeini, Sirous Farsi, Mehrzad Moghaddasi, (2019). 'The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats', Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(2), pp.96-105. magiran.com/p1985004
آیدا معینی؛ سیروس فارسی؛ مهرزاد مقدسی. "تاثیر مکمل کورکومین بر بیان ژن های تنظیمی پیام رسان رشدی عضله ی قلبی رت های نر چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،2 ، 1398، 96-105. magiran.com/p1985004
Aida Moeini; Sirous Farsi; Mehrzad Moghaddasi. "The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences, 22, 2, 2019, 96-105. magiran.com/p1985004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال