ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت الله روشنایی، محمد عباسی، (1398). بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(2)، 106-114. magiran.com/p1985005
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodratoalleh Roshanaei, Mohammad Abbasi, (2019). Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017, Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(2), 106-114. magiran.com/p1985005
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت الله روشنایی، محمد عباسی، بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(2): 106-114. magiran.com/p1985005
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodratoalleh Roshanaei, Mohammad Abbasi, Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2019; 22(2): 106-114. magiran.com/p1985005
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت الله روشنایی، محمد عباسی، "بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 2 (1398): 106-114. magiran.com/p1985005
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodratoalleh Roshanaei, Mohammad Abbasi, "Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017", Journal of Arak University of Medical Sciences 22, no.2 (2019): 106-114. magiran.com/p1985005
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت الله روشنایی، محمد عباسی، (1398). 'بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(2)، صص.106-114. magiran.com/p1985005
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodratoalleh Roshanaei, Mohammad Abbasi, (2019). 'Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017', Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(2), pp.106-114. magiran.com/p1985005
رسول نجفی؛ فاطمه امیری؛ قدرت الله روشنایی؛ محمد عباسی. "بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،2 ، 1398، 106-114. magiran.com/p1985005
Rasoul Najafi; Fatemeh Amiri; Ghodratoalleh Roshanaei; Mohammad Abbasi. "Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017", Journal of Arak University of Medical Sciences, 22, 2, 2019, 106-114. magiran.com/p1985005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال