ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین ساکت، (1398). زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مساله قانون و طبیعت)، نشریه پژوهش های فلسفی، 13(26)، 193-211. magiran.com/p1985028
Amirhossein Saket , (2019). The Relation between Names and Things in Crtylus and its Relation to the Problem of Nomos and Phusis, Philosophical Investigations, 13(26), 193-211. magiran.com/p1985028
امیرحسین ساکت، زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مساله قانون و طبیعت). نشریه پژوهش های فلسفی، 1398؛ 13(26): 193-211. magiran.com/p1985028
Amirhossein Saket , The Relation between Names and Things in Crtylus and its Relation to the Problem of Nomos and Phusis, Philosophical Investigations, 2019; 13(26): 193-211. magiran.com/p1985028
امیرحسین ساکت، "زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مساله قانون و طبیعت)"، نشریه پژوهش های فلسفی 13، شماره 26 (1398): 193-211. magiran.com/p1985028
Amirhossein Saket , "The Relation between Names and Things in Crtylus and its Relation to the Problem of Nomos and Phusis", Philosophical Investigations 13, no.26 (2019): 193-211. magiran.com/p1985028
امیرحسین ساکت، (1398). 'زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مساله قانون و طبیعت)'، نشریه پژوهش های فلسفی، 13(26)، صص.193-211. magiran.com/p1985028
Amirhossein Saket , (2019). 'The Relation between Names and Things in Crtylus and its Relation to the Problem of Nomos and Phusis', Philosophical Investigations, 13(26), pp.193-211. magiran.com/p1985028
امیرحسین ساکت. "زبان، طبیعت و قانون در فلسفه افلاطون (رابطه نام ها و چیزها در کراتیلوس و ارتباط آن با مساله قانون و طبیعت)". نشریه پژوهش های فلسفی، 13 ،26 ، 1398، 193-211. magiran.com/p1985028
Amirhossein Saket . "The Relation between Names and Things in Crtylus and its Relation to the Problem of Nomos and Phusis", Philosophical Investigations, 13, 26, 2019, 193-211. magiran.com/p1985028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال