ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عزیزآبادی فراهانی، نرگس سلطانی زاده ، داود حیدری، مریم زاهدی، سمانه یعقوبی رزگی، (1398). بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(2)، 127-137. magiran.com/p1985074
Fatemeh Azizabadi Farahani, Narges Soltanizadeh, Davoud Heydari, Maryam Zahedi, Samaneh Yaghoobi Razgi, (2019). Cultural Crisis and Ways forward Considering Social Health Using Management Style Derived from the Quran and Religious Pioneers of Islam, Journal of Research on Religion & Health, 5(2), 127-137. magiran.com/p1985074
فاطمه عزیزآبادی فراهانی، نرگس سلطانی زاده ، داود حیدری، مریم زاهدی، سمانه یعقوبی رزگی، بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1398؛ 5(2): 127-137. magiran.com/p1985074
Fatemeh Azizabadi Farahani, Narges Soltanizadeh, Davoud Heydari, Maryam Zahedi, Samaneh Yaghoobi Razgi, Cultural Crisis and Ways forward Considering Social Health Using Management Style Derived from the Quran and Religious Pioneers of Islam, Journal of Research on Religion & Health, 2019; 5(2): 127-137. magiran.com/p1985074
فاطمه عزیزآبادی فراهانی، نرگس سلطانی زاده ، داود حیدری، مریم زاهدی، سمانه یعقوبی رزگی، "بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام"، مجله پژوهش در دین و سلامت 5، شماره 2 (1398): 127-137. magiran.com/p1985074
Fatemeh Azizabadi Farahani, Narges Soltanizadeh, Davoud Heydari, Maryam Zahedi, Samaneh Yaghoobi Razgi, "Cultural Crisis and Ways forward Considering Social Health Using Management Style Derived from the Quran and Religious Pioneers of Islam", Journal of Research on Religion & Health 5, no.2 (2019): 127-137. magiran.com/p1985074
فاطمه عزیزآبادی فراهانی، نرگس سلطانی زاده ، داود حیدری، مریم زاهدی، سمانه یعقوبی رزگی، (1398). 'بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 5(2)، صص.127-137. magiran.com/p1985074
Fatemeh Azizabadi Farahani, Narges Soltanizadeh, Davoud Heydari, Maryam Zahedi, Samaneh Yaghoobi Razgi, (2019). 'Cultural Crisis and Ways forward Considering Social Health Using Management Style Derived from the Quran and Religious Pioneers of Islam', Journal of Research on Religion & Health, 5(2), pp.127-137. magiran.com/p1985074
فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ نرگس سلطانی زاده ؛ داود حیدری؛ مریم زاهدی؛ سمانه یعقوبی رزگی. "بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام". مجله پژوهش در دین و سلامت، 5 ،2 ، 1398، 127-137. magiran.com/p1985074
Fatemeh Azizabadi Farahani; Narges Soltanizadeh; Davoud Heydari; Maryam Zahedi; Samaneh Yaghoobi Razgi. "Cultural Crisis and Ways forward Considering Social Health Using Management Style Derived from the Quran and Religious Pioneers of Islam", Journal of Research on Religion & Health, 5, 2, 2019, 127-137. magiran.com/p1985074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال