ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه برکت، فاطمه ابویی مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمود دهقانی اشکذری، (1398). طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(2)، 1202-1215. magiran.com/p1985115
Farzaneh Barakat, Fatemeh Aboee, Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mahmood Dehghani Ashkezari, (2019). Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(2), 1202-1215. magiran.com/p1985115
فرزانه برکت، فاطمه ابویی مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمود دهقانی اشکذری، طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(2): 1202-1215. magiran.com/p1985115
Farzaneh Barakat, Fatemeh Aboee, Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mahmood Dehghani Ashkezari, Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(2): 1202-1215. magiran.com/p1985115
فرزانه برکت، فاطمه ابویی مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمود دهقانی اشکذری، "طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 2 (1398): 1202-1215. magiran.com/p1985115
Farzaneh Barakat, Fatemeh Aboee, Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mahmood Dehghani Ashkezari, "Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.2 (2019): 1202-1215. magiran.com/p1985115
فرزانه برکت، فاطمه ابویی مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، محمود دهقانی اشکذری، (1398). 'طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(2)، صص.1202-1215. magiran.com/p1985115
Farzaneh Barakat, Fatemeh Aboee, Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Mahmood Dehghani Ashkezari, (2019). 'Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(2), pp.1202-1215. magiran.com/p1985115
فرزانه برکت؛ فاطمه ابویی مهریزی؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ محمود دهقانی اشکذری. "طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،2 ، 1398، 1202-1215. magiran.com/p1985115
Farzaneh Barakat; Fatemeh Aboee; Mehrizi; Bibi Fatemeh Haghiralsadat; Mahmood Dehghani Ashkezari. "Designing and optimization of liposomal nano-carriers containing Nepeta persica extract and study of its cytotoxicity on the breast cancer cell line (MCF-7)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 2, 2019, 1202-1215. magiran.com/p1985115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال