ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدطه دادرضایی، احمد جعفرنژاد، ایرج لک زاده، فرزاد افشاری، زهره بیات، سیدنصراله طباطبایی، (1397). ارزیابی تحمل ارقام منتخب گندم نان به بیماری زنگ زرد، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(2)، 125-142. magiran.com/p1985408
S. T. Dadrezaei , A. Jafarnezhad, I. Lakzadeh, F. Afshari, Z. Hassan Bayat, N. Tabatabaei, (2018). Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars, Seed and Plant Improvment Journal, 34(2), 125-142. magiran.com/p1985408
سیدطه دادرضایی، احمد جعفرنژاد، ایرج لک زاده، فرزاد افشاری، زهره بیات، سیدنصراله طباطبایی، ارزیابی تحمل ارقام منتخب گندم نان به بیماری زنگ زرد. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1397؛ 34(2): 125-142. magiran.com/p1985408
S. T. Dadrezaei , A. Jafarnezhad, I. Lakzadeh, F. Afshari, Z. Hassan Bayat, N. Tabatabaei, Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars, Seed and Plant Improvment Journal, 2018; 34(2): 125-142. magiran.com/p1985408
سیدطه دادرضایی، احمد جعفرنژاد، ایرج لک زاده، فرزاد افشاری، زهره بیات، سیدنصراله طباطبایی، "ارزیابی تحمل ارقام منتخب گندم نان به بیماری زنگ زرد"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 34، شماره 2 (1397): 125-142. magiran.com/p1985408
S. T. Dadrezaei , A. Jafarnezhad, I. Lakzadeh, F. Afshari, Z. Hassan Bayat, N. Tabatabaei, "Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars", Seed and Plant Improvment Journal 34, no.2 (2018): 125-142. magiran.com/p1985408
سیدطه دادرضایی، احمد جعفرنژاد، ایرج لک زاده، فرزاد افشاری، زهره بیات، سیدنصراله طباطبایی، (1397). 'ارزیابی تحمل ارقام منتخب گندم نان به بیماری زنگ زرد'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(2)، صص.125-142. magiran.com/p1985408
S. T. Dadrezaei , A. Jafarnezhad, I. Lakzadeh, F. Afshari, Z. Hassan Bayat, N. Tabatabaei, (2018). 'Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars', Seed and Plant Improvment Journal, 34(2), pp.125-142. magiran.com/p1985408
سیدطه دادرضایی؛ احمد جعفرنژاد؛ ایرج لک زاده؛ فرزاد افشاری؛ زهره بیات؛ سیدنصراله طباطبایی. "ارزیابی تحمل ارقام منتخب گندم نان به بیماری زنگ زرد". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34 ،2 ، 1397، 125-142. magiran.com/p1985408
S. T. Dadrezaei ; A. Jafarnezhad; I. Lakzadeh; F. Afshari; Z. Hassan Bayat; N. Tabatabaei. "Evaluation of Tolerance to Yellow Rust Disease in Some Selected Bread Wheat Cultivars", Seed and Plant Improvment Journal, 34, 2, 2018, 125-142. magiran.com/p1985408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال