ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن آقایی زاده، مجید محرم زاده، اباذر رجبی، سعید صادق زاده حمایتی، پرویز فصاحت، (1397). ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه روی، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(3)، 341-353. magiran.com/p1985424
M. Aghaeezadeh , M. Moharramzadeh, A. Rajabi, S. Sadeghzadeh Hemayati, P. Fasahat, (2018). Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations, Seed and Plant Improvment Journal, 34(3), 341-353. magiran.com/p1985424
محسن آقایی زاده، مجید محرم زاده، اباذر رجبی، سعید صادق زاده حمایتی، پرویز فصاحت، ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه روی. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1397؛ 34(3): 341-353. magiran.com/p1985424
M. Aghaeezadeh , M. Moharramzadeh, A. Rajabi, S. Sadeghzadeh Hemayati, P. Fasahat, Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations, Seed and Plant Improvment Journal, 2018; 34(3): 341-353. magiran.com/p1985424
محسن آقایی زاده، مجید محرم زاده، اباذر رجبی، سعید صادق زاده حمایتی، پرویز فصاحت، "ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه روی"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 34، شماره 3 (1397): 341-353. magiran.com/p1985424
M. Aghaeezadeh , M. Moharramzadeh, A. Rajabi, S. Sadeghzadeh Hemayati, P. Fasahat, "Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations", Seed and Plant Improvment Journal 34, no.3 (2018): 341-353. magiran.com/p1985424
محسن آقایی زاده، مجید محرم زاده، اباذر رجبی، سعید صادق زاده حمایتی، پرویز فصاحت، (1397). 'ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه روی'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(3)، صص.341-353. magiran.com/p1985424
M. Aghaeezadeh , M. Moharramzadeh, A. Rajabi, S. Sadeghzadeh Hemayati, P. Fasahat, (2018). 'Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations', Seed and Plant Improvment Journal, 34(3), pp.341-353. magiran.com/p1985424
محسن آقایی زاده؛ مجید محرم زاده؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت. "ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه روی". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34 ،3 ، 1397، 341-353. magiran.com/p1985424
M. Aghaeezadeh ; M. Moharramzadeh; A. Rajabi; S. Sadeghzadeh Hemayati; P. Fasahat. "Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations", Seed and Plant Improvment Journal, 34, 3, 2018, 341-353. magiran.com/p1985424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال