ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، سیدمیثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، (1398). اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، 9-17. magiran.com/p1985525
Zahra Karampour Gebchag, Reza Heidari, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi, (2019). Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), 9-17. magiran.com/p1985525
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، سیدمیثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(2): 9-17. magiran.com/p1985525
Zahra Karampour Gebchag, Reza Heidari, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi, Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(2): 9-17. magiran.com/p1985525
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، سیدمیثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، "اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 2 (1398): 9-17. magiran.com/p1985525
Zahra Karampour Gebchag, Reza Heidari, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi, "Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.2 (2019): 9-17. magiran.com/p1985525
زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری، سیدمیثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، (1398). 'اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، صص.9-17. magiran.com/p1985525
Zahra Karampour Gebchag, Reza Heidari, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi, (2019). 'Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), pp.9-17. magiran.com/p1985525
زهرا کرم پور قبچاق؛ رضا حیدری؛ سیدمیثم ابطحی فروشانی؛ فرح فرخی. "اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،2 ، 1398، 9-17. magiran.com/p1985525
Zahra Karampour Gebchag; Reza Heidari; Seyyed Meysam Abtahi Froushani; Farah Farokhi. "Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 2, 2019, 9-17. magiran.com/p1985525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال