ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز شکری، فاطمه نژاد حبیب وش، فرح فرخی، محمدباقر رضایی، (1398). اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، 18-25. magiran.com/p1985526
Behruz Shokri, Fatemeh Nejadhabibvash, Farah Farokhi, Mohammad Bagher Rezaee, (2019). Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), 18-25. magiran.com/p1985526
بهروز شکری، فاطمه نژاد حبیب وش، فرح فرخی، محمدباقر رضایی، اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(2): 18-25. magiran.com/p1985526
Behruz Shokri, Fatemeh Nejadhabibvash, Farah Farokhi, Mohammad Bagher Rezaee, Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(2): 18-25. magiran.com/p1985526
بهروز شکری، فاطمه نژاد حبیب وش، فرح فرخی، محمدباقر رضایی، "اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 2 (1398): 18-25. magiran.com/p1985526
Behruz Shokri, Fatemeh Nejadhabibvash, Farah Farokhi, Mohammad Bagher Rezaee, "Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.2 (2019): 18-25. magiran.com/p1985526
بهروز شکری، فاطمه نژاد حبیب وش، فرح فرخی، محمدباقر رضایی، (1398). 'اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، صص.18-25. magiran.com/p1985526
Behruz Shokri, Fatemeh Nejadhabibvash, Farah Farokhi, Mohammad Bagher Rezaee, (2019). 'Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), pp.18-25. magiran.com/p1985526
بهروز شکری؛ فاطمه نژاد حبیب وش؛ فرح فرخی؛ محمدباقر رضایی. "اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،2 ، 1398، 18-25. magiran.com/p1985526
Behruz Shokri; Fatemeh Nejadhabibvash; Farah Farokhi; Mohammad Bagher Rezaee. "Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 2, 2019, 18-25. magiran.com/p1985526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال