ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا راجی، باقر سید علیپور، اکبر حاجی زاده مقدم، (1398). اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، 32-42. magiran.com/p1985528
Parisa Raji, Bagher Seyedalipour, Akbar Hajizadeh Moghaddam, (2019). Effect of garlic extract and N-acetylcysteine against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), 32-42. magiran.com/p1985528
پریسا راجی، باقر سید علیپور، اکبر حاجی زاده مقدم، اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(2): 32-42. magiran.com/p1985528
Parisa Raji, Bagher Seyedalipour, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Effect of garlic extract and N-acetylcysteine against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(2): 32-42. magiran.com/p1985528
پریسا راجی، باقر سید علیپور، اکبر حاجی زاده مقدم، "اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 2 (1398): 32-42. magiran.com/p1985528
Parisa Raji, Bagher Seyedalipour, Akbar Hajizadeh Moghaddam, "Effect of garlic extract and N-acetylcysteine against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.2 (2019): 32-42. magiran.com/p1985528
پریسا راجی، باقر سید علیپور، اکبر حاجی زاده مقدم، (1398). 'اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، صص.32-42. magiran.com/p1985528
Parisa Raji, Bagher Seyedalipour, Akbar Hajizadeh Moghaddam, (2019). 'Effect of garlic extract and N-acetylcysteine against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), pp.32-42. magiran.com/p1985528
پریسا راجی؛ باقر سید علیپور؛ اکبر حاجی زاده مقدم. "اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،2 ، 1398، 32-42. magiran.com/p1985528
Parisa Raji; Bagher Seyedalipour; Akbar Hajizadeh Moghaddam. "Effect of garlic extract and N-acetylcysteine against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 2, 2019, 32-42. magiran.com/p1985528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال