ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رجبی، علی اکبرنژاد، معرفت سیاه کوهیان، مرتضی یاری، (1398). اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، 59-69. magiran.com/p1985531
Ali Rajabi, Ali Akbarnejad, Marefat Siahkouhian, Morteza Yari, (2019). Effect of Saffron supplementation and exercise training on blood pressure, pulmonary function and spirometery indicators in obese and overweight women affected by type 2 diabetes, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), 59-69. magiran.com/p1985531
علی رجبی، علی اکبرنژاد، معرفت سیاه کوهیان، مرتضی یاری، اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(2): 59-69. magiran.com/p1985531
Ali Rajabi, Ali Akbarnejad, Marefat Siahkouhian, Morteza Yari, Effect of Saffron supplementation and exercise training on blood pressure, pulmonary function and spirometery indicators in obese and overweight women affected by type 2 diabetes, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(2): 59-69. magiran.com/p1985531
علی رجبی، علی اکبرنژاد، معرفت سیاه کوهیان، مرتضی یاری، "اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 2 (1398): 59-69. magiran.com/p1985531
Ali Rajabi, Ali Akbarnejad, Marefat Siahkouhian, Morteza Yari, "Effect of Saffron supplementation and exercise training on blood pressure, pulmonary function and spirometery indicators in obese and overweight women affected by type 2 diabetes", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.2 (2019): 59-69. magiran.com/p1985531
علی رجبی، علی اکبرنژاد، معرفت سیاه کوهیان، مرتضی یاری، (1398). 'اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، صص.59-69. magiran.com/p1985531
Ali Rajabi, Ali Akbarnejad, Marefat Siahkouhian, Morteza Yari, (2019). 'Effect of Saffron supplementation and exercise training on blood pressure, pulmonary function and spirometery indicators in obese and overweight women affected by type 2 diabetes', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), pp.59-69. magiran.com/p1985531
علی رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ معرفت سیاه کوهیان؛ مرتضی یاری. "اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،2 ، 1398، 59-69. magiran.com/p1985531
Ali Rajabi; Ali Akbarnejad; Marefat Siahkouhian; Morteza Yari. "Effect of Saffron supplementation and exercise training on blood pressure, pulmonary function and spirometery indicators in obese and overweight women affected by type 2 diabetes", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 2, 2019, 59-69. magiran.com/p1985531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال