ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ربیعی، کیانوش زهراکار، ولیاللهفرزاد، (1398). اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، 70-76. magiran.com/p1985532
Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar, Valiyolah Farzad, (2019). Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), 70-76. magiran.com/p1985532
فاطمه ربیعی، کیانوش زهراکار، ولیاللهفرزاد، اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1398؛ 21(2): 70-76. magiran.com/p1985532
Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar, Valiyolah Farzad, Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(2): 70-76. magiran.com/p1985532
فاطمه ربیعی، کیانوش زهراکار، ولیاللهفرزاد، "اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 2 (1398): 70-76. magiran.com/p1985532
Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar, Valiyolah Farzad, "Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.2 (2019): 70-76. magiran.com/p1985532
فاطمه ربیعی، کیانوش زهراکار، ولیاللهفرزاد، (1398). 'اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(2)، صص.70-76. magiran.com/p1985532
Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar, Valiyolah Farzad, (2019). 'Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(2), pp.70-76. magiran.com/p1985532
فاطمه ربیعی؛ کیانوش زهراکار؛ ولیاللهفرزاد. "اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،2 ، 1398، 70-76. magiran.com/p1985532
Fatemeh Rabiee; Kianoush Zahrakar; Valiyolah Farzad. "Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 2, 2019, 70-76. magiran.com/p1985532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال