ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک کاظمی دارآبادی ، رضا اسدپور، امیرعلی شهبازفر، سجاد علیزاده، (1398). اثرات ال -کارنیتین و بتامتازون بر جراحات ایسکمی- رپرفیوژن و پارامترهای اسپرمی به دنبال چرخش بیضه در مدل رت، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10(2)، 125-132. magiran.com/p1985553
Siamak Kazemi Darabadi , Reza Asadpour, Amir Ali Shahbazfar, Sajjad Alizadeh, (2019). Effects of L-carnitine and betamethasone on ischemia-reperfusion injuries and sperm parameters following testicular torsion in a rat model, Veterinary Research Forum, 10(2), 125-132. magiran.com/p1985553
سیامک کاظمی دارآبادی ، رضا اسدپور، امیرعلی شهبازفر، سجاد علیزاده، اثرات ال -کارنیتین و بتامتازون بر جراحات ایسکمی- رپرفیوژن و پارامترهای اسپرمی به دنبال چرخش بیضه در مدل رت. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 10(2): 125-132. magiran.com/p1985553
Siamak Kazemi Darabadi , Reza Asadpour, Amir Ali Shahbazfar, Sajjad Alizadeh, Effects of L-carnitine and betamethasone on ischemia-reperfusion injuries and sperm parameters following testicular torsion in a rat model, Veterinary Research Forum, 2019; 10(2): 125-132. magiran.com/p1985553
سیامک کاظمی دارآبادی ، رضا اسدپور، امیرعلی شهبازفر، سجاد علیزاده، "اثرات ال -کارنیتین و بتامتازون بر جراحات ایسکمی- رپرفیوژن و پارامترهای اسپرمی به دنبال چرخش بیضه در مدل رت"، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی 10، شماره 2 (1398): 125-132. magiran.com/p1985553
Siamak Kazemi Darabadi , Reza Asadpour, Amir Ali Shahbazfar, Sajjad Alizadeh, "Effects of L-carnitine and betamethasone on ischemia-reperfusion injuries and sperm parameters following testicular torsion in a rat model", Veterinary Research Forum 10, no.2 (2019): 125-132. magiran.com/p1985553
سیامک کاظمی دارآبادی ، رضا اسدپور، امیرعلی شهبازفر، سجاد علیزاده، (1398). 'اثرات ال -کارنیتین و بتامتازون بر جراحات ایسکمی- رپرفیوژن و پارامترهای اسپرمی به دنبال چرخش بیضه در مدل رت'، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10(2)، صص.125-132. magiran.com/p1985553
Siamak Kazemi Darabadi , Reza Asadpour, Amir Ali Shahbazfar, Sajjad Alizadeh, (2019). 'Effects of L-carnitine and betamethasone on ischemia-reperfusion injuries and sperm parameters following testicular torsion in a rat model', Veterinary Research Forum, 10(2), pp.125-132. magiran.com/p1985553
سیامک کاظمی دارآبادی ؛ رضا اسدپور؛ امیرعلی شهبازفر؛ سجاد علیزاده. "اثرات ال -کارنیتین و بتامتازون بر جراحات ایسکمی- رپرفیوژن و پارامترهای اسپرمی به دنبال چرخش بیضه در مدل رت". فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10 ،2 ، 1398، 125-132. magiran.com/p1985553
Siamak Kazemi Darabadi ; Reza Asadpour; Amir Ali Shahbazfar; Sajjad Alizadeh. "Effects of L-carnitine and betamethasone on ischemia-reperfusion injuries and sperm parameters following testicular torsion in a rat model", Veterinary Research Forum, 10, 2, 2019, 125-132. magiran.com/p1985553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال