ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا خدایاریان، فاطمه پیغمبری، سید سعید مظلومی محمودآباد، محمدعلی مروتی شریف آباد، مینور لمیعیان میاندوآب، (1398). طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12(1)، 8-18. magiran.com/p1985564
Mahsa Khodayarian, Fatemeh Peyghambari, Saeid Mazloomy Mahmoodabad, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Minoor Lamyian, (2019). Development and Psychometric Evaluation of a Protection Motivation Theory–Based Scale Assessing the Adherence of Iranian Women Breast Cancer Prevention Behaviors, Iranian Journal of Breast Diseases, 12(1), 8-18. magiran.com/p1985564
مهسا خدایاریان، فاطمه پیغمبری، سید سعید مظلومی محمودآباد، محمدعلی مروتی شریف آباد، مینور لمیعیان میاندوآب، طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1398؛ 12(1): 8-18. magiran.com/p1985564
Mahsa Khodayarian, Fatemeh Peyghambari, Saeid Mazloomy Mahmoodabad, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Minoor Lamyian, Development and Psychometric Evaluation of a Protection Motivation Theory–Based Scale Assessing the Adherence of Iranian Women Breast Cancer Prevention Behaviors, Iranian Journal of Breast Diseases, 2019; 12(1): 8-18. magiran.com/p1985564
مهسا خدایاریان، فاطمه پیغمبری، سید سعید مظلومی محمودآباد، محمدعلی مروتی شریف آباد، مینور لمیعیان میاندوآب، "طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 12، شماره 1 (1398): 8-18. magiran.com/p1985564
Mahsa Khodayarian, Fatemeh Peyghambari, Saeid Mazloomy Mahmoodabad, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Minoor Lamyian, "Development and Psychometric Evaluation of a Protection Motivation Theory–Based Scale Assessing the Adherence of Iranian Women Breast Cancer Prevention Behaviors", Iranian Journal of Breast Diseases 12, no.1 (2019): 8-18. magiran.com/p1985564
مهسا خدایاریان، فاطمه پیغمبری، سید سعید مظلومی محمودآباد، محمدعلی مروتی شریف آباد، مینور لمیعیان میاندوآب، (1398). 'طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12(1)، صص.8-18. magiran.com/p1985564
Mahsa Khodayarian, Fatemeh Peyghambari, Saeid Mazloomy Mahmoodabad, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Minoor Lamyian, (2019). 'Development and Psychometric Evaluation of a Protection Motivation Theory–Based Scale Assessing the Adherence of Iranian Women Breast Cancer Prevention Behaviors', Iranian Journal of Breast Diseases, 12(1), pp.8-18. magiran.com/p1985564
مهسا خدایاریان؛ فاطمه پیغمبری؛ سید سعید مظلومی محمودآباد؛ محمدعلی مروتی شریف آباد؛ مینور لمیعیان میاندوآب. "طراحی و روان سنجی پرسشنامه مبتنی بر نظریه انگیزش محافت برای مشارکت زنان ایرانی در رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12 ،1 ، 1398، 8-18. magiran.com/p1985564
Mahsa Khodayarian; Fatemeh Peyghambari; Saeid Mazloomy Mahmoodabad; Mohammad Ali Morowatisharifabad; Minoor Lamyian. "Development and Psychometric Evaluation of a Protection Motivation Theory–Based Scale Assessing the Adherence of Iranian Women Breast Cancer Prevention Behaviors", Iranian Journal of Breast Diseases, 12, 1, 2019, 8-18. magiran.com/p1985564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال