ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید صدری ، رضا احمدی، رمضان ضرغامی فارفار، (1398). بهینه سازی خطا و الگوریتم بازسازی در قاب های ترکیب تعمیم یافته، مجله موجکها و جبر خطی، 5(3)، 63-79. magiran.com/p1985591
Vahid Sadri , Reza Ahmadi, Ramazan Zarghami Farfar, (2019). Error optimization and reconstruction algorithm in g-fusion frames, Wavelets and Linear Algebra, 5(3), 63-79. magiran.com/p1985591
وحید صدری ، رضا احمدی، رمضان ضرغامی فارفار، بهینه سازی خطا و الگوریتم بازسازی در قاب های ترکیب تعمیم یافته. مجله موجکها و جبر خطی، 1398؛ 5(3): 63-79. magiran.com/p1985591
Vahid Sadri , Reza Ahmadi, Ramazan Zarghami Farfar, Error optimization and reconstruction algorithm in g-fusion frames, Wavelets and Linear Algebra, 2019; 5(3): 63-79. magiran.com/p1985591
وحید صدری ، رضا احمدی، رمضان ضرغامی فارفار، "بهینه سازی خطا و الگوریتم بازسازی در قاب های ترکیب تعمیم یافته"، مجله موجکها و جبر خطی 5، شماره 3 (1398): 63-79. magiran.com/p1985591
Vahid Sadri , Reza Ahmadi, Ramazan Zarghami Farfar, "Error optimization and reconstruction algorithm in g-fusion frames", Wavelets and Linear Algebra 5, no.3 (2019): 63-79. magiran.com/p1985591
وحید صدری ، رضا احمدی، رمضان ضرغامی فارفار، (1398). 'بهینه سازی خطا و الگوریتم بازسازی در قاب های ترکیب تعمیم یافته'، مجله موجکها و جبر خطی، 5(3)، صص.63-79. magiran.com/p1985591
Vahid Sadri , Reza Ahmadi, Ramazan Zarghami Farfar, (2019). 'Error optimization and reconstruction algorithm in g-fusion frames', Wavelets and Linear Algebra, 5(3), pp.63-79. magiran.com/p1985591
وحید صدری ؛ رضا احمدی؛ رمضان ضرغامی فارفار. "بهینه سازی خطا و الگوریتم بازسازی در قاب های ترکیب تعمیم یافته". مجله موجکها و جبر خطی، 5 ،3 ، 1398، 63-79. magiran.com/p1985591
Vahid Sadri ; Reza Ahmadi; Ramazan Zarghami Farfar. "Error optimization and reconstruction algorithm in g-fusion frames", Wavelets and Linear Algebra, 5, 3, 2019, 63-79. magiran.com/p1985591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال