ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Akbar Aliasgharzadeh, Bagher Farhood, Peyman Amini, Hana Saffar, Elahe Motevaseli, Saeed Rezapoor, Farzad Nouruzi, Dheyauldeen Shabeeb, Ahmed Eleojo Musa, Mehran Mohseni, Habiballah Moradi, Masoud Najafi, (2019). Melatonin Attenuates Upregulation of Duox1 and Duox2 and Protects against Lung Injury following Chest Irradiation in Rats, Cell Journal (Yakhteh), 21(3), 236-242. magiran.com/p1985612
Akbar Aliasgharzadeh, Bagher Farhood, Peyman Amini, Hana Saffar, Elahe Motevaseli, Saeed Rezapoor, Farzad Nouruzi, Dheyauldeen Shabeeb, Ahmed Eleojo Musa, Mehran Mohseni, Habiballah Moradi, Masoud Najafi, Melatonin Attenuates Upregulation of Duox1 and Duox2 and Protects against Lung Injury following Chest Irradiation in Rats, Cell Journal (Yakhteh), 2019; 21(3): 236-242. magiran.com/p1985612
Akbar Aliasgharzadeh, Bagher Farhood, Peyman Amini, Hana Saffar, Elahe Motevaseli, Saeed Rezapoor, Farzad Nouruzi, Dheyauldeen Shabeeb, Ahmed Eleojo Musa, Mehran Mohseni, Habiballah Moradi, Masoud Najafi, "Melatonin Attenuates Upregulation of Duox1 and Duox2 and Protects against Lung Injury following Chest Irradiation in Rats", Cell Journal (Yakhteh) 21, no.3 (2019): 236-242. magiran.com/p1985612
Akbar Aliasgharzadeh, Bagher Farhood, Peyman Amini, Hana Saffar, Elahe Motevaseli, Saeed Rezapoor, Farzad Nouruzi, Dheyauldeen Shabeeb, Ahmed Eleojo Musa, Mehran Mohseni, Habiballah Moradi, Masoud Najafi, (2019). 'Melatonin Attenuates Upregulation of Duox1 and Duox2 and Protects against Lung Injury following Chest Irradiation in Rats', Cell Journal (Yakhteh), 21(3), pp.236-242. magiran.com/p1985612
Akbar Aliasgharzadeh; Bagher Farhood; Peyman Amini; Hana Saffar; Elahe Motevaseli; Saeed Rezapoor; Farzad Nouruzi; Dheyauldeen Shabeeb; Ahmed Eleojo Musa; Mehran Mohseni; Habiballah Moradi; Masoud Najafi. "Melatonin Attenuates Upregulation of Duox1 and Duox2 and Protects against Lung Injury following Chest Irradiation in Rats", Cell Journal (Yakhteh), 21, 3, 2019, 236-242. magiran.com/p1985612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال