ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پدرام دانش کاظمی، علیرضا دانش کاظمی، فهیمه شفیعی، امیر قاسمی، (1398). تاثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(2)، 112-121. magiran.com/p1985623
Pedram Daneshkazemi, Alireza Danesh Kazemi, Fahime Shafiee , Amir Ghasemi, (2019). Effect of Different Etching Modes on Dentin Bond Strength of Two Universal Adhesives, Journal of Mashhad Dental School, 43(2), 112-121. magiran.com/p1985623
پدرام دانش کاظمی، علیرضا دانش کاظمی، فهیمه شفیعی، امیر قاسمی، تاثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1398؛ 43(2): 112-121. magiran.com/p1985623
Pedram Daneshkazemi, Alireza Danesh Kazemi, Fahime Shafiee , Amir Ghasemi, Effect of Different Etching Modes on Dentin Bond Strength of Two Universal Adhesives, Journal of Mashhad Dental School, 2019; 43(2): 112-121. magiran.com/p1985623
پدرام دانش کاظمی، علیرضا دانش کاظمی، فهیمه شفیعی، امیر قاسمی، "تاثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 43، شماره 2 (1398): 112-121. magiran.com/p1985623
Pedram Daneshkazemi, Alireza Danesh Kazemi, Fahime Shafiee , Amir Ghasemi, "Effect of Different Etching Modes on Dentin Bond Strength of Two Universal Adhesives", Journal of Mashhad Dental School 43, no.2 (2019): 112-121. magiran.com/p1985623
پدرام دانش کاظمی، علیرضا دانش کاظمی، فهیمه شفیعی، امیر قاسمی، (1398). 'تاثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(2)، صص.112-121. magiran.com/p1985623
Pedram Daneshkazemi, Alireza Danesh Kazemi, Fahime Shafiee , Amir Ghasemi, (2019). 'Effect of Different Etching Modes on Dentin Bond Strength of Two Universal Adhesives', Journal of Mashhad Dental School, 43(2), pp.112-121. magiran.com/p1985623
پدرام دانش کاظمی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ فهیمه شفیعی؛ امیر قاسمی. "تاثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43 ،2 ، 1398، 112-121. magiran.com/p1985623
Pedram Daneshkazemi; Alireza Danesh Kazemi; Fahime Shafiee ; Amir Ghasemi. "Effect of Different Etching Modes on Dentin Bond Strength of Two Universal Adhesives", Journal of Mashhad Dental School, 43, 2, 2019, 112-121. magiran.com/p1985623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال