ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نعمت اللهی، عاطفه ناصحی، (1398). بررسی ارتباط بین توانمندی های پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(2)، 179-196. magiran.com/p1985629
Hossein Nematollahi , Atefe Nasehi, (2019). Evaluation of the Correlation between Sensory Processing Abilities and Anxiety with Cooperation of Preschool Children Referred To Mashhad Dental School, Journal of Mashhad Dental School, 43(2), 179-196. magiran.com/p1985629
حسین نعمت اللهی، عاطفه ناصحی، بررسی ارتباط بین توانمندی های پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1398؛ 43(2): 179-196. magiran.com/p1985629
Hossein Nematollahi , Atefe Nasehi, Evaluation of the Correlation between Sensory Processing Abilities and Anxiety with Cooperation of Preschool Children Referred To Mashhad Dental School, Journal of Mashhad Dental School, 2019; 43(2): 179-196. magiran.com/p1985629
حسین نعمت اللهی، عاطفه ناصحی، "بررسی ارتباط بین توانمندی های پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 43، شماره 2 (1398): 179-196. magiran.com/p1985629
Hossein Nematollahi , Atefe Nasehi, "Evaluation of the Correlation between Sensory Processing Abilities and Anxiety with Cooperation of Preschool Children Referred To Mashhad Dental School", Journal of Mashhad Dental School 43, no.2 (2019): 179-196. magiran.com/p1985629
حسین نعمت اللهی، عاطفه ناصحی، (1398). 'بررسی ارتباط بین توانمندی های پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(2)، صص.179-196. magiran.com/p1985629
Hossein Nematollahi , Atefe Nasehi, (2019). 'Evaluation of the Correlation between Sensory Processing Abilities and Anxiety with Cooperation of Preschool Children Referred To Mashhad Dental School', Journal of Mashhad Dental School, 43(2), pp.179-196. magiran.com/p1985629
حسین نعمت اللهی؛ عاطفه ناصحی. "بررسی ارتباط بین توانمندی های پردازش حسی کودکان پیش دبستانی با اضطراب و همکاری آنها در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43 ،2 ، 1398، 179-196. magiran.com/p1985629
Hossein Nematollahi ; Atefe Nasehi. "Evaluation of the Correlation between Sensory Processing Abilities and Anxiety with Cooperation of Preschool Children Referred To Mashhad Dental School", Journal of Mashhad Dental School, 43, 2, 2019, 179-196. magiran.com/p1985629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال