ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل نادری، بی بی راحیل سن سبلی، محمد مهدی روشن، (1397). جدلیه المثقف والعنف وتجلیاتها فی روایه "ذاکره الماء" لواسینی الاعرج، مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها، 15(28)، 85-106. magiran.com/p1985641
Esmail Naderi , Bibi Rahil Sensebli, Mohammad Mehdi Roshan, (2019). The Discourse of the Intellectuals and Violence in the Algerian novel: The Case of Memory of Water by Wasiny Aredj, Studies on Arabic language and Literature, 15(28), 85-106. magiran.com/p1985641
اسماعیل نادری، بی بی راحیل سن سبلی، محمد مهدی روشن، جدلیه المثقف والعنف وتجلیاتها فی روایه "ذاکره الماء" لواسینی الاعرج. مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها، 1397؛ 15(28): 85-106. magiran.com/p1985641
Esmail Naderi , Bibi Rahil Sensebli, Mohammad Mehdi Roshan, The Discourse of the Intellectuals and Violence in the Algerian novel: The Case of Memory of Water by Wasiny Aredj, Studies on Arabic language and Literature, 2019; 15(28): 85-106. magiran.com/p1985641
اسماعیل نادری، بی بی راحیل سن سبلی، محمد مهدی روشن، "جدلیه المثقف والعنف وتجلیاتها فی روایه "ذاکره الماء" لواسینی الاعرج"، مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 15، شماره 28 (1397): 85-106. magiran.com/p1985641
Esmail Naderi , Bibi Rahil Sensebli, Mohammad Mehdi Roshan, "The Discourse of the Intellectuals and Violence in the Algerian novel: The Case of Memory of Water by Wasiny Aredj", Studies on Arabic language and Literature 15, no.28 (2019): 85-106. magiran.com/p1985641
اسماعیل نادری، بی بی راحیل سن سبلی، محمد مهدی روشن، (1397). 'جدلیه المثقف والعنف وتجلیاتها فی روایه "ذاکره الماء" لواسینی الاعرج'، مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها، 15(28)، صص.85-106. magiran.com/p1985641
Esmail Naderi , Bibi Rahil Sensebli, Mohammad Mehdi Roshan, (2019). 'The Discourse of the Intellectuals and Violence in the Algerian novel: The Case of Memory of Water by Wasiny Aredj', Studies on Arabic language and Literature, 15(28), pp.85-106. magiran.com/p1985641
اسماعیل نادری؛ بی بی راحیل سن سبلی؛ محمد مهدی روشن. "جدلیه المثقف والعنف وتجلیاتها فی روایه "ذاکره الماء" لواسینی الاعرج". مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها، 15 ،28 ، 1397، 85-106. magiran.com/p1985641
Esmail Naderi ; Bibi Rahil Sensebli; Mohammad Mehdi Roshan. "The Discourse of the Intellectuals and Violence in the Algerian novel: The Case of Memory of Water by Wasiny Aredj", Studies on Arabic language and Literature, 15, 28, 2019, 85-106. magiran.com/p1985641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال