ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود آروین، احمد پوراحمد، (1398). ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز)، فصلنامه آمایش محیط، 44، 1-19. magiran.com/p1985649
Mahmoud Arvin , Ahmad Purahmad, (2019). Evaluating the Quality of Residential Environments Using "DEMATEL" Technique and Fuzzy Method. (A Case Study of Ahwaz), Amayesh Journal, 44, 1-19. magiran.com/p1985649
محمود آروین، احمد پوراحمد، ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز). فصلنامه آمایش محیط، 1398؛ 44: 1-19. magiran.com/p1985649
Mahmoud Arvin , Ahmad Purahmad, Evaluating the Quality of Residential Environments Using "DEMATEL" Technique and Fuzzy Method. (A Case Study of Ahwaz), Amayesh Journal, 2019; 44: 1-19. magiran.com/p1985649
محمود آروین، احمد پوراحمد، "ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز)"، فصلنامه آمایش محیط ،44 (1398): 1-19. magiran.com/p1985649
Mahmoud Arvin , Ahmad Purahmad, "Evaluating the Quality of Residential Environments Using "DEMATEL" Technique and Fuzzy Method. (A Case Study of Ahwaz)", Amayesh Journal no. 44 (2019): 1-19. magiran.com/p1985649
محمود آروین، احمد پوراحمد، (1398). 'ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز)'، فصلنامه آمایش محیط، 44، صص.1-19. magiran.com/p1985649
Mahmoud Arvin , Ahmad Purahmad, (2019). 'Evaluating the Quality of Residential Environments Using "DEMATEL" Technique and Fuzzy Method. (A Case Study of Ahwaz)', Amayesh Journal, 44, pp.1-19. magiran.com/p1985649
محمود آروین؛ احمد پوراحمد. "ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز)". فصلنامه آمایش محیط، 44 ، 1398، 1-19. magiran.com/p1985649
Mahmoud Arvin ; Ahmad Purahmad. "Evaluating the Quality of Residential Environments Using "DEMATEL" Technique and Fuzzy Method. (A Case Study of Ahwaz)", Amayesh Journal, 44, 2019, 1-19. magiran.com/p1985649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال