ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت الله محقق نسب، مهین نسترن، محمود محمدی، (1398). مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک)، فصلنامه آمایش محیط، 44، 43-64. magiran.com/p1985651
Enayat Alah Mohaghegh Nasab , Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi, (2019). Multiple Criteria Location Allocation of Green Spaces by using Land-use Suitability Analysis Method (Case Study: Arak), Amayesh Journal, 44, 43-64. magiran.com/p1985651
عنایت الله محقق نسب، مهین نسترن، محمود محمدی، مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک). فصلنامه آمایش محیط، 1398؛ 44: 43-64. magiran.com/p1985651
Enayat Alah Mohaghegh Nasab , Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi, Multiple Criteria Location Allocation of Green Spaces by using Land-use Suitability Analysis Method (Case Study: Arak), Amayesh Journal, 2019; 44: 43-64. magiran.com/p1985651
عنایت الله محقق نسب، مهین نسترن، محمود محمدی، "مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک)"، فصلنامه آمایش محیط ،44 (1398): 43-64. magiran.com/p1985651
Enayat Alah Mohaghegh Nasab , Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi, "Multiple Criteria Location Allocation of Green Spaces by using Land-use Suitability Analysis Method (Case Study: Arak)", Amayesh Journal no. 44 (2019): 43-64. magiran.com/p1985651
عنایت الله محقق نسب، مهین نسترن، محمود محمدی، (1398). 'مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک)'، فصلنامه آمایش محیط، 44، صص.43-64. magiran.com/p1985651
Enayat Alah Mohaghegh Nasab , Mahin Nastaran, Mahmoud Mohammadi, (2019). 'Multiple Criteria Location Allocation of Green Spaces by using Land-use Suitability Analysis Method (Case Study: Arak)', Amayesh Journal, 44, pp.43-64. magiran.com/p1985651
عنایت الله محقق نسب؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی. "مکان یابی چند معیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسبت کاربری زمین(مورد مطالعه: شهر اراک)". فصلنامه آمایش محیط، 44 ، 1398، 43-64. magiran.com/p1985651
Enayat Alah Mohaghegh Nasab ; Mahin Nastaran; Mahmoud Mohammadi. "Multiple Criteria Location Allocation of Green Spaces by using Land-use Suitability Analysis Method (Case Study: Arak)", Amayesh Journal, 44, 2019, 43-64. magiran.com/p1985651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال