ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند، محمد بهزادپور، (1398). ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی روابط بین مولفه های موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار (مطالعه موردی: خیابان خیام و خیابان سپه قزوین)، فصلنامه آمایش محیط، 44، 105-126. magiran.com/p1985654
Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand , Mohammad Behzadpour, (2019). Representing Structural model to analyze relations of effective components on promoting social interactions on the pedestrian oriented streets(Case study: Khayam and Sepah streets of Qazvin), Amayesh Journal, 44, 105-126. magiran.com/p1985654
ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند، محمد بهزادپور، ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی روابط بین مولفه های موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار (مطالعه موردی: خیابان خیام و خیابان سپه قزوین). فصلنامه آمایش محیط، 1398؛ 44: 105-126. magiran.com/p1985654
Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand , Mohammad Behzadpour, Representing Structural model to analyze relations of effective components on promoting social interactions on the pedestrian oriented streets(Case study: Khayam and Sepah streets of Qazvin), Amayesh Journal, 2019; 44: 105-126. magiran.com/p1985654
ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند، محمد بهزادپور، "ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی روابط بین مولفه های موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار (مطالعه موردی: خیابان خیام و خیابان سپه قزوین)"، فصلنامه آمایش محیط ،44 (1398): 105-126. magiran.com/p1985654
Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand , Mohammad Behzadpour, "Representing Structural model to analyze relations of effective components on promoting social interactions on the pedestrian oriented streets(Case study: Khayam and Sepah streets of Qazvin)", Amayesh Journal no. 44 (2019): 105-126. magiran.com/p1985654
ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند، محمد بهزادپور، (1398). 'ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی روابط بین مولفه های موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار (مطالعه موردی: خیابان خیام و خیابان سپه قزوین)'، فصلنامه آمایش محیط، 44، صص.105-126. magiran.com/p1985654
Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand , Mohammad Behzadpour, (2019). 'Representing Structural model to analyze relations of effective components on promoting social interactions on the pedestrian oriented streets(Case study: Khayam and Sepah streets of Qazvin)', Amayesh Journal, 44, pp.105-126. magiran.com/p1985654
ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ محمد بهزادپور. "ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی روابط بین مولفه های موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در خیابان های پیاده مدار (مطالعه موردی: خیابان خیام و خیابان سپه قزوین)". فصلنامه آمایش محیط، 44 ، 1398، 105-126. magiran.com/p1985654
Abolfazl Karbalaei Hossini Ghiyasvand ; Mohammad Behzadpour. "Representing Structural model to analyze relations of effective components on promoting social interactions on the pedestrian oriented streets(Case study: Khayam and Sepah streets of Qazvin)", Amayesh Journal, 44, 2019, 105-126. magiran.com/p1985654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال