ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی، سید باقر حسینی، پیمان بهرامی دوست، (1398). مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)، فصلنامه آمایش محیط، 44، 127-156. magiran.com/p1985655
Abdulhamid Ghanbaran, FARHAD Hosseinali, Seyed Bagher Hosseini, PEYMAN Bahrami Doost , (2019). Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran), Amayesh Journal, 44, 127-156. magiran.com/p1985655
عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی، سید باقر حسینی، پیمان بهرامی دوست، مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران). فصلنامه آمایش محیط، 1398؛ 44: 127-156. magiran.com/p1985655
Abdulhamid Ghanbaran, FARHAD Hosseinali, Seyed Bagher Hosseini, PEYMAN Bahrami Doost , Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran), Amayesh Journal, 2019; 44: 127-156. magiran.com/p1985655
عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی، سید باقر حسینی، پیمان بهرامی دوست، "مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)"، فصلنامه آمایش محیط ،44 (1398): 127-156. magiran.com/p1985655
Abdulhamid Ghanbaran, FARHAD Hosseinali, Seyed Bagher Hosseini, PEYMAN Bahrami Doost , "Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran)", Amayesh Journal no. 44 (2019): 127-156. magiran.com/p1985655
عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی، سید باقر حسینی، پیمان بهرامی دوست، (1398). 'مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)'، فصلنامه آمایش محیط، 44، صص.127-156. magiran.com/p1985655
Abdulhamid Ghanbaran, FARHAD Hosseinali, Seyed Bagher Hosseini, PEYMAN Bahrami Doost , (2019). 'Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran)', Amayesh Journal, 44, pp.127-156. magiran.com/p1985655
عبدالحمید قنبران؛ فرهاد حسینعلی؛ سید باقر حسینی؛ پیمان بهرامی دوست. "مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)". فصلنامه آمایش محیط، 44 ، 1398، 127-156. magiran.com/p1985655
Abdulhamid Ghanbaran; FARHAD Hosseinali; Seyed Bagher Hosseini; PEYMAN Bahrami Doost . "Site Selection of Hospital Centers by Focusing on Natural Disaster and Benefiting ANP Model as (Case Study of District.5 of Tehran)", Amayesh Journal, 44, 2019, 127-156. magiran.com/p1985655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال