ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدابوالقاسم فروزانی، اکبر حکیمی پور، (1398). تحول هویت جغرافیایی از ایرانشهرمرکزی به مکه مرکزی در متون جغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 10(18)، 109-126. magiran.com/p1985672
Seied Abuolghsem Foroozani , Akbar Hakimipour, (2019). Geographical identity evolution from Iranshahr-centered to Mecca-centered in geographic texts of the 3rd-5th centuries AH, Journal of Iranian Islamic Period History, 10(18), 109-126. magiran.com/p1985672
سیدابوالقاسم فروزانی، اکبر حکیمی پور، تحول هویت جغرافیایی از ایرانشهرمرکزی به مکه مرکزی در متون جغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1398؛ 10(18): 109-126. magiran.com/p1985672
Seied Abuolghsem Foroozani , Akbar Hakimipour, Geographical identity evolution from Iranshahr-centered to Mecca-centered in geographic texts of the 3rd-5th centuries AH, Journal of Iranian Islamic Period History, 2019; 10(18): 109-126. magiran.com/p1985672
سیدابوالقاسم فروزانی، اکبر حکیمی پور، "تحول هویت جغرافیایی از ایرانشهرمرکزی به مکه مرکزی در متون جغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 10، شماره 18 (1398): 109-126. magiran.com/p1985672
Seied Abuolghsem Foroozani , Akbar Hakimipour, "Geographical identity evolution from Iranshahr-centered to Mecca-centered in geographic texts of the 3rd-5th centuries AH", Journal of Iranian Islamic Period History 10, no.18 (2019): 109-126. magiran.com/p1985672
سیدابوالقاسم فروزانی، اکبر حکیمی پور، (1398). 'تحول هویت جغرافیایی از ایرانشهرمرکزی به مکه مرکزی در متون جغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 10(18)، صص.109-126. magiran.com/p1985672
Seied Abuolghsem Foroozani , Akbar Hakimipour, (2019). 'Geographical identity evolution from Iranshahr-centered to Mecca-centered in geographic texts of the 3rd-5th centuries AH', Journal of Iranian Islamic Period History, 10(18), pp.109-126. magiran.com/p1985672
سیدابوالقاسم فروزانی؛ اکبر حکیمی پور. "تحول هویت جغرافیایی از ایرانشهرمرکزی به مکه مرکزی در متون جغرافیایی قرون سوم تا پنجم هجری". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 10 ،18 ، 1398، 109-126. magiran.com/p1985672
Seied Abuolghsem Foroozani ; Akbar Hakimipour. "Geographical identity evolution from Iranshahr-centered to Mecca-centered in geographic texts of the 3rd-5th centuries AH", Journal of Iranian Islamic Period History, 10, 18, 2019, 109-126. magiran.com/p1985672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال