ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا باباخان زاده، پروین احتشام زاده، زهرا افتخار صعادی، سعید بختیارپور، احمد علی پور، (1398). اثر بخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(38)، 195-220. magiran.com/p1985688
Soheila Babakhanzadeh , Parvin Ahteshamzadeh, Zahra Eftekharsaadi, Saeed Bakhtiyarpor, Ahmad Alipor, (2019). The effectivenss of Metacognitve Therapy with emphasis for Brain Executive Functions on C ognitive- Attentional syndrom and Sense of Coherence in Anxious persons., Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(38), 195-220. magiran.com/p1985688
سهیلا باباخان زاده، پروین احتشام زاده، زهرا افتخار صعادی، سعید بختیارپور، احمد علی پور، اثر بخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1398؛ 10(38): 195-220. magiran.com/p1985688
Soheila Babakhanzadeh , Parvin Ahteshamzadeh, Zahra Eftekharsaadi, Saeed Bakhtiyarpor, Ahmad Alipor, The effectivenss of Metacognitve Therapy with emphasis for Brain Executive Functions on C ognitive- Attentional syndrom and Sense of Coherence in Anxious persons., Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2019; 10(38): 195-220. magiran.com/p1985688
سهیلا باباخان زاده، پروین احتشام زاده، زهرا افتخار صعادی، سعید بختیارپور، احمد علی پور، "اثر بخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 10، شماره 38 (1398): 195-220. magiran.com/p1985688
Soheila Babakhanzadeh , Parvin Ahteshamzadeh, Zahra Eftekharsaadi, Saeed Bakhtiyarpor, Ahmad Alipor, "The effectivenss of Metacognitve Therapy with emphasis for Brain Executive Functions on C ognitive- Attentional syndrom and Sense of Coherence in Anxious persons.", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 10, no.38 (2019): 195-220. magiran.com/p1985688
سهیلا باباخان زاده، پروین احتشام زاده، زهرا افتخار صعادی، سعید بختیارپور، احمد علی پور، (1398). 'اثر بخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(38)، صص.195-220. magiran.com/p1985688
Soheila Babakhanzadeh , Parvin Ahteshamzadeh, Zahra Eftekharsaadi, Saeed Bakhtiyarpor, Ahmad Alipor, (2019). 'The effectivenss of Metacognitve Therapy with emphasis for Brain Executive Functions on C ognitive- Attentional syndrom and Sense of Coherence in Anxious persons.', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(38), pp.195-220. magiran.com/p1985688
سهیلا باباخان زاده؛ پروین احتشام زاده؛ زهرا افتخار صعادی؛ سعید بختیارپور؛ احمد علی پور. "اثر بخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10 ،38 ، 1398، 195-220. magiran.com/p1985688
Soheila Babakhanzadeh ; Parvin Ahteshamzadeh; Zahra Eftekharsaadi; Saeed Bakhtiyarpor; Ahmad Alipor. "The effectivenss of Metacognitve Therapy with emphasis for Brain Executive Functions on C ognitive- Attentional syndrom and Sense of Coherence in Anxious persons.", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10, 38, 2019, 195-220. magiran.com/p1985688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال