ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احد خصالی اقطاعی، مهدی وفای واله، غلامرضا داشاب، حسین مرادی شهربابک، (1398). مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(1)، 25-54. magiran.com/p1985706
Ahad Khasali Aghtaei , Mehdi Vafaye Valleh, Gholam Reza Dashab, Hossein Moradi Shahrbabak, (2019). Comparison of the diffrent clustering methods for population structure of Sarabi and Nadjdi cows by using dense genetic markers, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(1), 25-54. magiran.com/p1985706
احد خصالی اقطاعی، مهدی وفای واله، غلامرضا داشاب، حسین مرادی شهربابک، مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(1): 25-54. magiran.com/p1985706
Ahad Khasali Aghtaei , Mehdi Vafaye Valleh, Gholam Reza Dashab, Hossein Moradi Shahrbabak, Comparison of the diffrent clustering methods for population structure of Sarabi and Nadjdi cows by using dense genetic markers, Journal of Agricultural Biotechnology, 2019; 11(1): 25-54. magiran.com/p1985706
احد خصالی اقطاعی، مهدی وفای واله، غلامرضا داشاب، حسین مرادی شهربابک، "مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 1 (1398): 25-54. magiran.com/p1985706
Ahad Khasali Aghtaei , Mehdi Vafaye Valleh, Gholam Reza Dashab, Hossein Moradi Shahrbabak, "Comparison of the diffrent clustering methods for population structure of Sarabi and Nadjdi cows by using dense genetic markers", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.1 (2019): 25-54. magiran.com/p1985706
احد خصالی اقطاعی، مهدی وفای واله، غلامرضا داشاب، حسین مرادی شهربابک، (1398). 'مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(1)، صص.25-54. magiran.com/p1985706
Ahad Khasali Aghtaei , Mehdi Vafaye Valleh, Gholam Reza Dashab, Hossein Moradi Shahrbabak, (2019). 'Comparison of the diffrent clustering methods for population structure of Sarabi and Nadjdi cows by using dense genetic markers', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(1), pp.25-54. magiran.com/p1985706
احد خصالی اقطاعی؛ مهدی وفای واله؛ غلامرضا داشاب؛ حسین مرادی شهربابک. "مقایسه روش های مختلف لایه بندی جمعیتی گاوهای سرابی و نجدی با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،1 ، 1398، 25-54. magiran.com/p1985706
Ahad Khasali Aghtaei ; Mehdi Vafaye Valleh; Gholam Reza Dashab; Hossein Moradi Shahrbabak. "Comparison of the diffrent clustering methods for population structure of Sarabi and Nadjdi cows by using dense genetic markers", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 1, 2019, 25-54. magiran.com/p1985706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال